Kırtasiye Takip Programı 1.0 C#.NET

Kırtasiye Takip Programı 1.0 C#.NET

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atın.

Seçilen müşteri ve ürün adı sepete ekle butonuna tıklanarak sepete eklenir.Eklenen ürünlerin toplam fiyatları ekranda gösteriliyor. Seçilen ürünün stok sayısı sepete eklendikten sonra bir azaltılıyor.Satış yap butonuna tıklandığı zaman kayıtlar satış listesine ekleniyor.Satış listesinde sadece o güne ait satışlar gözüküyor.Kasadan diğer günlerdeki satışlara ulaşılabilir.

 Müşteri kayıtta yıldızlar (*) boş geçilmiyor.

 

Müşteri düzenle butonuna tıklandığı zaman datagridview1’de seçili müşterinin bilgileri textlere otomatik geliyor. Değişiklikler yapıldıktan sonra kaydet tıklandığında güncelleme gerçekleşiyor.

 

 Kayıtlı ürüne ek yapılabilir veya yeni ürün girişi yapılabilir.

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atın.

 

 Form1 içine yazılacaklar


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.OleDb;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace kirtasiye_takip_programi

{

public partial class Form1 : Form

{

public Form2 frm2;

public Form3 frm3;

public Form4 frm4;

public Form5 frm5;

public Form1()

{

InitializeComponent();

frm2 = new Form2();

frm3 = new Form3();

frm4 = new Form4();

frm5 = new Form5();

frm2.frm1 = this;

frm3.frm1 = this;

frm4.frm1 = this;

frm5.frm1 = this;

}

public OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=data.mdb");

public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();

public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();

public DataSet dtst = new DataSet();

public Boolean durum = false;

string toplam;

public void listele()

{

bag.Open();

OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From musbil ", bag);

adtr.Fill(dtst, "musbil");

dataGridView1.DataSource = dtst.Tables["musbil"];

adtr.Dispose();

bag.Close();

}

public void stoklistele()

{

bag.Open();

OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From stokbil WHERE Adet>0 ", bag);

adtr.Fill(dtst, "stokbil");

frm4.dataGridView1.DataSource = dtst.Tables["stokbil"];

adtr.Dispose();

bag.Close();

}

public void urunlistele()

{

bag.Open();

OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From stokbil WHERE Adet>0", bag);

adtr.Fill(dtst, "stokbil");

dataGridView2.DataSource = dtst.Tables["stokbil"];

adtr.Dispose();

bag.Close();

}

public void sepetlistele()

{

bag.Open();

OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From sepet ", bag);

adtr.Fill(dtst, "sepet");

dataGridView3.DataSource = dtst.Tables["sepet"];

adtr.Dispose();

bag.Close();

}

public void satislistele()

{

bag.Open();

OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From satisbil where Tarih='"+DateTime.Now.ToShortDateString()+"'", bag);

adtr.Fill(dtst, "satisbil");

dataGridView4.DataSource = dtst.Tables["satisbil"];

frm5.dataGridView1.DataSource = dtst.Tables["satisbil"];

adtr.Dispose();

bag.Close();

}

public void urunad()

{

bag.Open();

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "Select * from stokbil";

OleDbDataReader oku;

oku = kmt.ExecuteReader();

while (oku.Read())

{

frm4.comboBox1.Items.Add(oku[0].ToString());

frm4.comboBox2.Items.Add(oku[1].ToString());

frm4.comboBox3.Items.Add(oku[2].ToString());

}

bag.Close();

oku.Dispose();

}

public void barkodkontrol()

{

durum = false;

bag.Open();

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "Select BarkodNo from stokbil";

OleDbDataReader oku;

oku = kmt.ExecuteReader();

while (oku.Read())

{

if (frm4.comboBox1.Text == oku[0].ToString()) durum = true;

}

bag.Close();

oku.Dispose();

}

public void nokontrol()

{

durum = false;

bag.Open();

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "Select MusteriNo,TcKimlik from musbil";

OleDbDataReader oku;

oku = kmt.ExecuteReader();

while (oku.Read())

{

if (frm2.textBox1.Text == oku[0].ToString() || frm2.textBox2.Text == oku[1].ToString()) durum = true;

}

bag.Close();

oku.Dispose();

}

private void btnMusteriKayit_Click(object sender, EventArgs e)

{

frm2.ShowDialog();

}

public void filter()

{

bag.Open();

OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From satisbil WHERE Tarih='" + frm5.dateTimePicker1.Text + "'", bag);

adtr.Fill(dtst, "satisbil");

frm5.dataGridView1.DataSource = dtst.Tables["satisbil"];

adtr.Dispose();

bag.Close();

}

public void kasapara()

{

bag.Open();

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "SELECT SUM(Fiyat) FROM satisbil Where Tarih='" + frm5.dateTimePicker1.Text + "'";

toplam = kmt.ExecuteScalar().ToString() + " TL";

frm5.label4.Text = toplam.ToString();

kmt.Dispose();

bag.Close();

}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

satislistele();

listele();

urunlistele();

sepetlistele();

dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;

dataGridView2.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;

dataGridView3.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;

dataGridView4.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;

dataGridView1.EditMode = DataGridViewEditMode.EditProgrammatically;

dataGridView2.EditMode = DataGridViewEditMode.EditProgrammatically;

dataGridView3.EditMode = DataGridViewEditMode.EditProgrammatically;

dataGridView4.EditMode = DataGridViewEditMode.EditProgrammatically;

dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "Müşteri No";

dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "Tc Kimlik";

dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "Adı";

dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "Soyadı";

dataGridView1.Columns[0].Width = 35;

dataGridView1.Columns[1].Width = 75;

dataGridView1.Columns[2].Width = 75;

dataGridView1.Columns[4].Width = 80;

dataGridView2.Columns[0].HeaderText = "Barkod No";

dataGridView2.Columns[1].HeaderText = "Ürün Adı";

dataGridView2.Columns[0].Width = 45;

dataGridView2.Columns[1].Width = 80;

dataGridView2.Columns[2].Width = 65;

dataGridView2.Columns[3].Width = 50;

dataGridView3.Columns[0].HeaderText = "Müşteri No";

dataGridView3.Columns[1].HeaderText = "Ürün Adı";

dataGridView3.Columns[0].Width = 60;

dataGridView4.Columns[0].HeaderText = "Müşteri No";

dataGridView4.Columns[1].HeaderText = "Ürün Adı";

dataGridView4.Columns[0].Width = 45;

dataGridView4.Columns[1].Width = 80;

dataGridView4.Columns[2].Width = 55;

dataGridView4.Columns[3].Width = 65;

dataGridView4.Columns[4].Width = 45;

label6.Text = "0 TL";

}

private void btnMusteriDuzenle_Click(object sender, EventArgs e)

{

frm3.ShowDialog();

}

private void btnStok_Click(object sender, EventArgs e)

{

dtst.Tables["stokbil"].Clear();

frm4.ShowDialog();

}

private void btnKasa_Click(object sender, EventArgs e)

{

bag.Open();

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "SELECT SUM(Fiyat) FROM satisbil Where Tarih='" + DateTime.Now.ToShortDateString() + "'";

toplam = kmt.ExecuteScalar().ToString() + " TL";

frm5.label4.Text = toplam.ToString();

kmt.Dispose();

bag.Close();

frm5.ShowDialog();

}

private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)

{

frm3.textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();

frm3.textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();

frm3.textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();

frm3.textBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();

frm3.textBox5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();

frm3.textBox6.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();

}

private void btnSepetEkle_Click(object sender, EventArgs e)

{

try

{

bag.Open();

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "INSERT INTO sepet(MusteriNo,UrunAd,Fiyat) VALUES ('" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "','" + dataGridView2.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString() + "','" + dataGridView2.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString() + "') ";

kmt.ExecuteNonQuery();

kmt.CommandText = "INSERT INTO satisbil(MusteriNo,UrunAd,Fiyat,Tarih,Saat) VALUES ('" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "','" + dataGridView2.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString() + "','" + dataGridView2.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString() + "','" + DateTime.Now.ToShortDateString() + "', '" + DateTime.Now.ToShortTimeString() + "') ";

kmt.ExecuteNonQuery();

kmt.CommandText = "UPDATE stokbil SET Adet=Adet-1 WHERE BarkodNo='" + dataGridView2.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "'";

kmt.ExecuteNonQuery();

kmt.CommandText = "SELECT SUM(Fiyat) FROM sepet ";

toplam = kmt.ExecuteScalar().ToString() + " TL";

label6.Text = toplam.ToString();

kmt.Dispose();

bag.Close();

dtst.Tables["stokbil"].Clear();

stoklistele();

dtst.Tables["sepet"].Clear();

sepetlistele();

}

catch

{

;

}

}

private void btnSatis_Click(object sender, EventArgs e)

{

try

{

bag.Open();

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "DELETE * From sepet";

kmt.ExecuteNonQuery();

kmt.Dispose();

bag.Close();

dtst.Tables["sepet"].Clear();

sepetlistele();

dtst.Tables["satisbil"].Clear();

satislistele();

label6.Text = "0 TL";

}

catch

{

;

}

}

private void txtAraMusNo_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From musbil", bag);

if (txtAraMusNo.Text == "")

{

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "Select * from musbil";

adtr.SelectCommand = kmt;

adtr.Fill(dtst, "musbil");

}

if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)

{

bag.Open();

}

adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From musbil" +

" where(MusteriNo like '%" + txtAraMusNo.Text + "%' )";

dtst.Tables["musbil"].Clear();

adtr.Fill(dtst, "musbil");

bag.Close();

}

private void txtAraTcKimlik_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From musbil", bag);

if (txtAraTcKimlik.Text == "")

{

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "Select * from musbil";

adtr.SelectCommand = kmt;

adtr.Fill(dtst, "musbil");

}

if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)

{

bag.Open();

}

adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From musbil" +

" where(TcKimlik like '%" + txtAraTcKimlik.Text + "%' )";

dtst.Tables["musbil"].Clear();

adtr.Fill(dtst, "musbil");

bag.Close();

}

private void txtAraAd_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From musbil", bag);

if (txtAraAd.Text == "")

{

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "Select * from musbil";

adtr.SelectCommand = kmt;

adtr.Fill(dtst, "musbil");

}

if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)

{

bag.Open();

}

adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From musbil" +

" where(Ad like '%" + txtAraAd.Text + "%' )";

dtst.Tables["musbil"].Clear();

adtr.Fill(dtst, "musbil");

bag.Close();

}

private void txtAraSoyad_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From musbil", bag);

if (txtAraSoyad.Text == "")

{

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "Select * from musbil";

adtr.SelectCommand = kmt;

adtr.Fill(dtst, "musbil");

}

if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)

{

bag.Open();

}

adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From musbil" +

" where(Soyad like '%" + txtAraSoyad.Text + "%' )";

dtst.Tables["musbil"].Clear();

adtr.Fill(dtst, "musbil");

bag.Close();

}

private void txtBarkodNo_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From stokbil", bag);

if (txtBarkodNo.Text == "")

{

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "Select * from stokbil ";

adtr.SelectCommand = kmt;

adtr.Fill(dtst, "stokbil");

}

if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)

{

bag.Open();

}

adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From stokbil " +

" where(BarkodNo like '%" + txtBarkodNo.Text + "%' And Adet>0)";

dtst.Tables["stokbil"].Clear();

adtr.Fill(dtst, "stokbil");

bag.Close();

}

private void txtUrunAd_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From stokbil", bag);

if (txtUrunAd.Text == "")

{

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "Select * from stokbil";

adtr.SelectCommand = kmt;

adtr.Fill(dtst, "stokbil");

}

if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)

{

bag.Open();

}

adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From stokbil" +

" where(UrunAd like '%" + txtUrunAd.Text + "%' And Adet>0)";

dtst.Tables["stokbil"].Clear();

adtr.Fill(dtst, "stokbil");

bag.Close();

}

private void txtAraMusNoSatis_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From satisbil", bag);

if (txtAraMusNoSatis.Text == "")

{

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "Select * from satisbil ";

adtr.SelectCommand = kmt;

adtr.Fill(dtst, "satisbil");

}

if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)

{

bag.Open();

}

adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From satisbil " +

" where(MusteriNo like '%" + txtAraMusNoSatis.Text + "%' And Tarih='" + DateTime.Now.ToShortDateString() + "')";

dtst.Tables["satisbil"].Clear();

adtr.Fill(dtst, "satisbil");

bag.Close();

}

private void txtUrunAdSatis_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From satisbil", bag);

if (txtUrunAdSatis.Text == "")

{

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "Select * from satisbil ";

adtr.SelectCommand = kmt;

adtr.Fill(dtst, "satisbil");

}

if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)

{

bag.Open();

}

adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From satisbil " +

" where(UrunAd like '%" + txtUrunAdSatis.Text + "%' And Tarih='" + DateTime.Now.ToShortDateString() + "')";

dtst.Tables["satisbil"].Clear();

adtr.Fill(dtst, "satisbil");

bag.Close();

}

private void btnMusteriSil_Click(object sender, EventArgs e)

{

try

{

DialogResult cevap;

cevap = MessageBox.Show("Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);

if (cevap == DialogResult.Yes)

{

bag.Open();

kmt.Connection = bag;

kmt.CommandText = "DELETE from musbil WHERE MusteriNo='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "' AND TcKimlik='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString() + "'";

kmt.ExecuteNonQuery();

kmt.Dispose();

bag.Close();

dtst.Tables["musbil"].Clear();

listele();

}

}

catch

{

;

}

}

private void btnCikis_Click(object sender, EventArgs e)

{

Application.Exit();

}

}

}

Form2 içine yazılacaklar


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace kirtasiye_takip_programi

{

public partial class Form2 : Form

{

public Form1 frm1;

public Form2()

{

InitializeComponent();

}

private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)

{

}

private void btnCik_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Close();

}

private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)

{

frm1.nokontrol();

if (frm1.durum == false)

{

if (textBox1.Text != "" && textBox2.Text != "" && textBox3.Text != "" && textBox4.Text != "" && textBox5.Text != "")

{

frm1.bag.Open();

frm1.kmt.Connection = frm1.bag;

frm1.kmt.CommandText = "INSERT INTO musbil(MusteriNo,TcKimlik,Ad,Soyad,Telefon,Adres) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "') ";

frm1.kmt.ExecuteNonQuery();

frm1.kmt.Dispose();

frm1.bag.Close();

for (int i = 0; i < this.Controls.Count; i++)

{

if (this.Controls[i] is TextBox) this.Controls[i].Text = "";

}

frm1.dtst.Tables["musbil"].Clear();

frm1.listele();

MessageBox.Show("Kayıt işlemi tamamlandı ! ");

}

else

{

MessageBox.Show("Boş alanları doldurunuz !!!");

}

}

else MessageBox.Show("Kayıtlı Musteri No veya Tc Kimlik No girdiniz !");

}

}

}

Form3 içine yazılacaklar


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace kirtasiye_takip_programi

{

public partial class Form3 : Form

{

public Form1 frm1;

public Form3()

{

InitializeComponent();

}

private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)

{

}

private void btnIptal_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Close();

}

private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)

{

//string sql = new string("UPDATE VERI SET ADI='{0}',SOYADI='{1}',NUMARA={2} WHERE ADI='{3}' AND SOYADI='{4}' AND NUMARA={5}");

//&amp;amp;&amp;amp; TcKimlik='" + frm1.dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString() + "'

try

{

frm1.bag.Open();

frm1.kmt.Connection = frm1.bag;

frm1.kmt.CommandText = "UPDATE musbil SET MusteriNo='" + textBox1.Text + "',TcKimlik='" + textBox2.Text + "',Ad='" + textBox3.Text + "',Soyad='" + textBox4.Text + "',Telefon='" + textBox5.Text + "',Adres='" + textBox6.Text + "' WHERE MusteriNo='" + frm1.dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "'";

frm1.kmt.ExecuteNonQuery();

frm1.kmt.Dispose();

frm1.bag.Close();

frm1.dtst.Tables["musbil"].Clear();

frm1.listele();

this.Close();

}

catch

{

;

}

}

}

}

Form4 içine yazılacaklar


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace kirtasiye_takip_programi

{

public partial class Form4 : Form

{

public Form1 frm1;

public Form4()

{

InitializeComponent();

}

private void Form4_Load(object sender, EventArgs e)

{

comboBox1.Items.Clear(); comboBox1.Items.Clear(); comboBox1.Items.Clear();

frm1.stoklistele();

frm1.urunad();

dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;

}

private void btnCik_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Close();

}

private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)

{

btnEkle.Text = "Kaydet";

}

private void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e)

{

try

{

if (textBox1.Text != "" && comboBox1.Text != "" && comboBox2.Text != "" && comboBox3.Text != "")

{

if (radioButton1.Checked == true)

{

frm1.barkodkontrol();

if (frm1.durum == false)

{

frm1.bag.Open();

frm1.kmt.Connection = frm1.bag;

frm1.kmt.CommandText = "INSERT INTO stokbil(BarkodNo,UrunAd,Fiyat,Adet) VALUES ('" + comboBox1.Text + "','" + comboBox2.Text + "','" + comboBox3.Text + "','" + textBox1.Text + "') ";

frm1.kmt.ExecuteNonQuery();

frm1.kmt.Dispose();

frm1.bag.Close();

MessageBox.Show("Kayıt işlemi tamamlandı ! ");

frm1.dtst.Tables["stokbil"].Clear();

frm1.stoklistele();

comboBox1.Items.Clear();

comboBox2.Items.Clear();

comboBox3.Items.Clear();

frm1.urunad();

}

else MessageBox.Show("Girmiş olduğunuz Barkod No zaten var !");

}

if (radioButton2.Checked == true)

{

frm1.barkodkontrol();

if (frm1.durum == true)

{

frm1.bag.Open();

frm1.kmt.Connection = frm1.bag;

frm1.kmt.CommandText = "UPDATE stokbil SET Adet=Adet+'" + int.Parse(textBox1.Text) + "' WHERE BarkodNo='" + comboBox1.Text + "'";

frm1.kmt.ExecuteNonQuery();

frm1.kmt.Dispose();

frm1.bag.Close();

MessageBox.Show("Kayıt işlemi tamamlandı ! ");

comboBox1.Items.Clear();

comboBox2.Items.Clear();

comboBox3.Items.Clear();

frm1.dtst.Tables["stokbil"].Clear();

frm1.stoklistele();

}

else MessageBox.Show("Kayıtlı ürün bulunamadı! ");

}

}

else MessageBox.Show("Boş alanları doldurunuz !!!");

}

catch

{

;

}

}

private void radioButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)

{

btnEkle.Text = "Ekle";

}

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

{

int index;

index = comboBox1.SelectedIndex;

comboBox2.SelectedIndex = index;

comboBox3.SelectedIndex = index;

}

private void btnSil_Click(object sender, EventArgs e)

{

try

{

DialogResult cevap;

cevap = MessageBox.Show("Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);

if (cevap == DialogResult.Yes)

{

frm1.bag.Open();

frm1.kmt.Connection = frm1.bag;

frm1.kmt.CommandText = "DELETE from stokbil WHERE BarkodNo='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "'";

frm1.kmt.ExecuteNonQuery();

frm1.kmt.Dispose();

frm1.bag.Close();

frm1.dtst.Tables["stokbil"].Clear();

frm1.stoklistele();

}

}

catch

{

;

}

}

}

}

Form5 içine yazılacaklar


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace kirtasiye_takip_programi

{

public partial class Form5 : Form

{

public Form1 frm1;

public Form5()

{

InitializeComponent();

}

private void Form5_Load(object sender, EventArgs e)

{

frm1.dtst.Tables["satisbil"].Clear();

frm1.satislistele();

}

private void btnCik_Click(object sender, EventArgs e)

{

frm1.dtst.Tables["satisbil"].Clear();

frm1.satislistele();

this.Close();

}

private void btnGoster_Click(object sender, EventArgs e)

{

try

{

frm1.kasapara();

frm1.dtst.Tables["satisbil"].Clear();

frm1.filter();

}

catch

{

;

}

}

}

}

Bu ve benzeri takip programlar veya bu programa artı özellikler ekletmek istiyorsanız gorselprogram@gmail.com adresine mail atın.

Projeyi İNDİR 2008

Projeyi İNDİR 2010Rica: Sitemizin Google'da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Alttaki Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.
Paylaş :
 1. ferhattokul
  Haz 2nd, 2010 at 15:31 | #1

  programı yapıp paylasanların hepsıne ayrı ayrı tesekkur edemıyoruz bazen . bu sayfada hepsıne tesekkur ederım

 2. admin
  Haz 2nd, 2010 at 18:47 | #2

  Rica ederiz. gorselprogramlama ekibi adına.

 3. ünal karadavut
  Ara 1st, 2010 at 08:45 | #3

  o kadar güzel bir program ki.
  hazırlayanlardan Allah Razı Olsun.

 4. h_e_y
  Şub 20th, 2011 at 21:08 | #4

  paylaştıgınızdan dolayı teşekkür ederim

 5. h_e_y
  Şub 20th, 2011 at 21:09 | #5

  bende proje hazırlıyorum bitir me ödevim olacak insallah bende böyle paylaşmak isterim

 6. h_e_y
  Şub 20th, 2011 at 21:10 | #6

  bu yaptıgınız programlar online çalışıyormu

 7. admin
  Şub 21st, 2011 at 09:09 | #7

  bu projeler windows application.

 8. admin
  Şub 21st, 2011 at 09:14 | #8

  proje bitince gorselprogram@gmail adresine gönderebilirsin.

 9. ramiskalkan
  Nis 21st, 2011 at 16:53 | #9

  @admin
  bende bi barkod sistemi yapıyorum.Ancak burada ki gibi bir sepet sistemi yapmam gerekiyor.Bana yardım eder misiniz.? sürekli burayı kontrol edeceğim cevabınızı bekliyorum teşekkürler.. 🙂

 10. admin
  Nis 21st, 2011 at 17:11 | #10

  yukarıdaki örnekten istifade edebilirsin.

 11. ramiskalkan
  Nis 21st, 2011 at 17:26 | #11

  @admin
  bende öyle düşündüm ancak birşey anlayamadım tam olarak 🙂

 12. admin
  Nis 22nd, 2011 at 10:05 | #12

  btnSepeEkle click olayına yazılan kodlara bak.insert into ile datagridview de seçili satırdaki bilgiler sepet tablosuna kaydediliyor.

 13. samet
  May 10th, 2011 at 11:21 | #13

  Arkadaşlar herkese slm aleyküm . ya sizden ricam c# tabanlı bir Demirbaş Takip Programı yapıcam bana yardımcı olursanız sewinirim şimdiden teşekkürler a.e.o

 14. admin
  May 10th, 2011 at 11:25 | #14

  proje isteklerinizi gorselprogram@gmail.com adresine mail atınızzz.

 15. hLk
  Tem 26th, 2011 at 09:35 | #15

  c# a yeni basLamamdan Dolayi ne zaman bir yerde takiLmiş oLsam Her seferinde ornekleriniz icerisinden cozumu buLabildim. biLginizi esirgemediginiz icin yurekten tesekkurLerimi sunuyorum.BasariLarinizin devamini diLiyorum.

 16. elçin
  Mar 3rd, 2012 at 13:08 | #16

  yönetici bn bu proqramı indiriyorum ama açılmıo.. verdiginiz adrese mail attım ama geri dönülmedi..

 17. admin
  Mar 5th, 2012 at 11:42 | #17

  1.Rar dan çıkarıp öyle çalıştırmalısın.
  2.proje vs 2008 de hazırlandığı için vs 2008 veya vs 2010 da açmalısın.

 18. Ahmet
  Tem 23rd, 2012 at 16:23 | #18

  indirdim ama programın sağ tarafı görünmüyor

 19. admin
  Tem 24th, 2012 at 04:46 | #19

  sağ taraf derken nereyi kastediyorsunuz.

 20. Ahmet
  Tem 24th, 2012 at 12:11 | #20

  form1’de günlük satışlar kısmı görünmüyor

 21. admin
  Tem 28th, 2012 at 18:19 | #21

  Günlük satış yoksa gözükmez.Bir satış gerçekleştirip öyle deneyin.

 22. ayşe
  Mar 25th, 2013 at 02:16 | #22

  sql kurulu değil ,tabloların alan adlarını yazabilir misiniz?

 23. ayşe
  Mar 25th, 2013 at 03:11 | #23

  ölçüt ifadesinde veri türü uyuşmazlığı hatası alıyorum sepete eklemede neden olabilr

 24. admin
  Mar 28th, 2013 at 10:32 | #24

  debug-bin klasöründe access dosyası var.

 25. admin
  Mar 28th, 2013 at 10:33 | #25

  tüm alan tiplerini metin yap

 26. furkan
  May 15th, 2016 at 10:59 | #26

  datagridview arası veri aktarımı nasıl oluyor mesela form1 den form4 deki datagridviewe veri nasıl aktarcam

 27. admin
  May 15th, 2016 at 20:13 | #27

  furkan :
  İki formdaki datagridview ler Propertiesten Modifers ÖZelliğini Public yap.Bu iki formda diğer datagridview lere ulaşmayı sağlar.Daha sonra içie for ile datagridviewler arası veri aktarabilirsin.

  for(int i=0;i

 28. elif
  Haz 12th, 2016 at 14:34 | #28

  merhaba kodu çalıştırdığımız zaman müşteri ekleyemiyoruz bana yardımcı olurmusunuz

 29. admin
  Haz 13th, 2016 at 02:07 | #29

  elif :
  Müşteri eklemede sorun yok.Hata olarak ne alıyorsunuz.yazın yardımcı olalım.

Yorum Yazın ...

XHTML: Bu Etiketleri Kullanabilirsiniz : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>