Kütüphane Takip Programı (Kapsamlı) – 2 – C#

Kütüphane Takip Programı (Kapsamlı) C#

FORM1 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
using System;<br />
using System.Collections.Generic;<br />
using System.ComponentModel;<br />
using System.Data;<br />
using System.Drawing;<br />
using System.Linq;<br />
using System.Text;<br />
using System.Windows.Forms;</p>
<p>namespace Ayca_Kahraman<br />
{<br />
public partial class Form1 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form2 frm2;<br />
public Form1()<br />
{<br />
InitializeComponent();<br />
frm2 = new Form2();<br />
frm2.frm1 = this;<br />
}<br />
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
Application.Exit();<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
if (textBox1.Text == &quot;admin&quot;)<br />
{<br />
if (textBox2.Text == &quot;admin&quot;)</p>
<p>this.Visible = false;<br />
frm2.ShowDialog();</p>
<p>}<br />
else<br />
MessageBox.Show(&quot;Girmiş olduğunuz Kullanıcı Adı / Şifre yanlıştır. Lütfen tekrar deneyiniz.&quot;, &quot;Hata&quot;);</p>
<p>}<br />
}<br />
}</p>
<p>

FORM2 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
public partial class Form2 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form1 frm1;</p>
<p>public Form2()<br />
{<br />
InitializeComponent();<br />
frm3 = new Form3();</p>
<p>}</p>
<p>private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
timer1.Start();<br />
label1.Text = &quot;Kütüphane Programına Hoşgeldiniz &quot;;<br />
}</p>
<p>private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
label1.Text = label1.Text.Substring(1) + label1.Text[0].ToString();<br />
}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
SoundPlayer player = new SoundPlayer();<br />
string path = &quot;C:\\windows\\media\\ding.wav&quot;;<br />
player.SoundLocation = path;<br />
player.Play();<br />
Close();<br />
this.Visible = false;<br />
frm3.ShowDialog();</p>
<p>}<br />
}<br />

FORM3 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
using System;<br />
using System.Collections.Generic;<br />
using System.ComponentModel;<br />
using System.Data;<br />
using System.Data.OleDb;<br />
using System.Drawing;<br />
using System.Linq;<br />
using System.Text;<br />
using System.IO;<br />
using System.Windows.Forms;<br />
using System.Runtime.InteropServices;<br />
using System.Media;</p>
<p>namespace Ayca_Kahraman<br />
{<br />
public partial class Form3 : Form<br />
{</p>
<p>[DllImport(&quot;winmm.dll&quot;)]<br />
private static extern long mciSendString(string strCommand, StringBuilder strReturn, int iReturnLength, IntPtr hwndCallback);<br />
public string Pcommand;<br />
public bool isOpen;</p>
<p>public Form4 frm4;<br />
public Form5 frm5;<br />
public Form6 frm6;<br />
public Form7 frm7;<br />
public Form8 frm8;<br />
public Form9 frm9;<br />
public Form10 frm10;<br />
public Form11 frm11;<br />
public Form12 frm12;<br />
public Form14 frm14;<br />
public Form15 frm15;<br />
string[] söz = { &quot;Savaşlar bize, düşmanlarımızı sevmeyi değil, müttefiklerimizden nefret etmeyi öğretir.W.L. George&quot;,&quot;Yazılı olmayan kanunların en büyük sorunu sildirmek için başvuracak kimseninin olmamasıdır.Glaser and Way&quot;,&quot;Çoban uyudu mu kurt emin olur.Mevlana&quot;,&quot;Başına gelenlerle ilgili başkasını suçla ve hayatına devam et!Alan Woods&quot;,&quot;Kabalık, zayıf kişinin güç taklididir.Eric Hoffer&quot;,&quot;Hayalgücü bilgiden daha önemlidir.&quot;,&quot;Herkes tarafından doğru kabul edilen şeyler büyük olasılıkla yanlıştır.&quot;,&quot;Oyun bittiğinde Şah ve piyon aynı kutuya girer. &quot;,&quot;Tecrübe çok acımasız bir öğretmen; önce sınavı yapıyor, dersi sonra öğretiyor.&quot;,&quot;Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Montaigne&quot;,&quot;Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz. Lukianos&quot; };</p>
<p>Random rastgele = new Random();<br />
int a;</p>
<p>public Form3()<br />
{<br />
InitializeComponent();<br />
frm4 = new Form4();<br />
frm5 = new Form5();<br />
frm6 = new Form6();<br />
frm7 = new Form7();<br />
frm8 = new Form8();<br />
frm9 = new Form9();<br />
frm10 = new Form10();<br />
frm11 = new Form11();<br />
frm12 = new Form12();<br />
frm14 = new Form14();<br />
frm15 = new Form15();</p>
<p>frm4.frm3 = this;<br />
frm5.frm3 = this;<br />
frm6.frm3 = this;<br />
frm7.frm3 = this;<br />
frm8.frm3 = this;<br />
frm9.frm3 = this;<br />
frm10.frm3 = this;<br />
frm11.frm3 = this;<br />
frm12.frm3 = this;<br />
frm14.frm3 = this;<br />
frm15.frm3 = this;</p>
<p>}</p>
<p>public void Play(bool loop)<br />
{<br />
if (isOpen)<br />
{<br />
Pcommand = &quot;play MediaFile&quot;;<br />
if (loop)<br />
Pcommand += &quot; REPEAT&quot;;<br />
mciSendString(Pcommand, null, 0, IntPtr.Zero);<br />
}<br />
}</p>
<p>private void button4_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
DialogResult cevap;<br />
cevap = MessageBox.Show(&quot;Programdan çıkmak istiyormusunuz?&quot;, &quot;Uyarı&quot;, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);<br />
if (cevap == DialogResult.Yes)<br />
{<br />
Application.Exit();<br />
}</p>
<p>}</p>
<p>private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
label2.Text =DateTime.Now.ToLongTimeString();<br />
label1.Text = string.Format(&quot;{0:dd MMMM yyyy dddd}&quot;,DateTime.Now);</p>
<p>a = rastgele.Next(9);<br />
label4.Text = söz [a];</p>
<p>}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{</p>
<p>frm4.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm7.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void button3_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm10.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void button5_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm14.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void button6_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm15.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>}<br />
}</p>
<p>

FORM4 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
using System;<br />
using System.Collections.Generic;<br />
using System.ComponentModel;<br />
using System.Data;<br />
using System.Data.OleDb;<br />
using System.Drawing;<br />
using System.Linq;<br />
using System.Text;<br />
using System.Windows.Forms;</p>
<p>namespace Ayca_Kahraman<br />
{<br />
public partial class Form4 : Form<br />
{<br />
public Form6 frm6;<br />
public Form5 frm5;<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form4()<br />
{<br />
InitializeComponent();</p>
<p>frm5 = new Form5();<br />
frm6 = new Form6();</p>
<p>frm5.frm4 = this;<br />
frm6.frm4 = this;</p>
<p>}</p>
<p>public OleDbConnection bag = new OleDbConnection(&quot;Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=data.mdb&quot;);<br />
public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();<br />
public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();<br />
public DataSet dtst = new DataSet();</p>
<p>public int row = 0;</p>
<p>public void göster()<br />
{<br />
bag.Open();<br />
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(&quot;select * From üyebil&quot;, bag);<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;üyebil&quot;);<br />
dataGridView1.DataSource = dtst.Tables[&quot;üyebil&quot;];<br />
adtr.Dispose();<br />
bag.Close();<br />
}</p>
<p>public void combo()<br />
{<br />
int durum;<br />
bag.Open();<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;Select Sinifi from üyebil&quot;;<br />
OleDbDataReader oku;<br />
oku = kmt.ExecuteReader();<br />
while (oku.Read())<br />
{<br />
durum = frm5.comboBox1.FindString(oku[0].ToString());<br />
if (durum == -1) frm5.comboBox1.Items.Add(oku[0].ToString());<br />
}<br />
bag.Close();<br />
oku.Dispose();<br />
}</p>
<p>private void Form4_Load(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
göster();<br />
dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;<br />
dataGridView1.EditMode = DataGridViewEditMode.EditProgrammatically;<br />
dataGridView1.Columns[0].HeaderText = &quot;Üye Adı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[1].HeaderText = &quot;Üye Soyadı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[2].HeaderText = &quot;Kişi/Öğrenci No&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[3].HeaderText = &quot;Sınıfı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[4].HeaderText = &quot;TC Kimlik No&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[5].HeaderText = &quot;Telefon&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[6].HeaderText = &quot;E-Posta&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[7].HeaderText = &quot;Adres&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[8].HeaderText = &quot;Şehir&quot;;<br />
}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm5.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void button5_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
dtst.Tables[&quot;üyebil&quot;].Clear();<br />
this.Close();<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
string silinecek;<br />
try<br />
{<br />
int row = 0;<br />
for (row = 0; row &lt;= dataGridView1.Rows.Count; row++)<br />
{</p>
<p>if (dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[1].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[2].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[3].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[4].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[5].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[6].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[7].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[8].Selected == true)<br />
{<br />
break;</p>
<p>}<br />
}<br />
silinecek = dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Value.ToString();</p>
<p>DialogResult cevap;<br />
cevap = MessageBox.Show(&quot;Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz&quot;, &quot;Uyarı&quot;, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);<br />
if (cevap == DialogResult.Yes)<br />
{<br />
bag.Open();<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;DELETE from üyebil WHERE Üye_Adi='&quot; + silinecek + &quot;'&quot;;<br />
kmt.ExecuteNonQuery();<br />
kmt.Dispose();<br />
bag.Close();<br />
dtst.Tables[&quot;üyebil&quot;].Clear();<br />
göster();<br />
}<br />
}<br />
catch<br />
{ ;}<br />
}</p>
<p>private void button3_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{</p>
<p>frm6.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(&quot;select * From üyebil&quot;, bag);<br />
if (textBox1.Text == &quot;&quot;)<br />
{<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;Select * from üyebil&quot;;<br />
adtr.SelectCommand = kmt;<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;üyebil&quot;);<br />
}<br />
if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)<br />
{<br />
bag.Open();<br />
}<br />
adtr.SelectCommand.CommandText = &quot; Select * From üyebil&quot; +<br />
&quot; where(Üye_Adi like '%&quot; + textBox1.Text + &quot;%' )&quot;;<br />
dtst.Tables[&quot;üyebil&quot;].Clear();<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;üyebil&quot;);<br />
bag.Close();<br />
}</p>
<p>private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(&quot;select * From üyebil&quot;, bag);<br />
if (textBox2.Text == &quot;&quot;)<br />
{<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;Select * from üyebil&quot;;<br />
adtr.SelectCommand = kmt;<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;üyebil&quot;);<br />
}<br />
if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)<br />
{<br />
bag.Open();<br />
}<br />
adtr.SelectCommand.CommandText = &quot; Select * From üyebil&quot; +<br />
&quot; where(Tc_Kimlik like '%&quot; + textBox2.Text + &quot;%' )&quot;;<br />
dtst.Tables[&quot;üyebil&quot;].Clear();<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;üyebil&quot;);<br />
bag.Close();<br />
}</p>
<p>private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)<br />
{<br />
frm6.textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();<br />
frm6.textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();<br />
frm6.textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();<br />
frm6.textBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();<br />
frm6.textBox5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();<br />
frm6.textBox6.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();<br />
frm6.textBox7.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();<br />
frm6.textBox8.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();<br />
}<br />
}<br />
}</p>
<p>

FORM5 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
using System;<br />
using System.Collections.Generic;<br />
using System.ComponentModel;<br />
using System.Data;<br />
using System.Drawing;<br />
using System.Linq;<br />
using System.Text;<br />
using System.Windows.Forms;</p>
<p>namespace Ayca_Kahraman<br />
{<br />
public partial class Form5 : Form<br />
{</p>
<p>public Form3 frm3;<br />
public Form4 frm4;<br />
public Form5()<br />
{<br />
InitializeComponent();<br />
}</p>
<p>private void Form5_Load(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm4.combo();<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
this.Close();<br />
}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
if (textBox4.Text != &quot;&quot; )<br />
{<br />
frm4.bag.Open();<br />
frm4.kmt.Connection = frm4.bag;<br />
frm4.kmt.CommandText = &quot;INSERT INTO üyebil(Üye_Adi,Üy_Soydi,Nosu,Sinifi,Tc_Kimlik,Telefonu,E_Posta,Adresi,Sehir) VALUES ('&quot; + textBox1.Text + &quot;','&quot; + textBox2.Text + &quot;','&quot; + textBox3.Text + &quot;','&quot; + comboBox1.Text + &quot;','&quot; + textBox4.Text + &quot;','&quot; + textBox5.Text + &quot;','&quot; + textBox6.Text + &quot;','&quot; + textBox7.Text + &quot;','&quot; + textBox8.Text + &quot;') &quot;;<br />
frm4.kmt.ExecuteNonQuery();<br />
frm4.kmt.Dispose();<br />
frm4.bag.Close();<br />
textBox1.Clear(); textBox2.Clear(); textBox3.Clear(); textBox4.Clear();<br />
textBox5.Clear(); textBox6.Clear(); textBox7.Clear(); textBox8.Clear();</p>
<p>for (int i = 0; i &lt; this.Controls.Count; i++)<br />
{<br />
if (this.Controls[i] is TextBox) this.Controls[i].Text = &quot;&quot;;<br />
if (this.Controls[i] is ComboBox) this.Controls[i].Text = &quot;&quot;;<br />
}<br />
frm4.dtst.Tables[&quot;üyebil&quot;].Clear();<br />
frm4.göster();<br />
frm4.combo();<br />
MessageBox.Show(&quot;Kayıt işlemi tamamlandı !&quot;);</p>
<p>}</p>
<p>}<br />
}<br />
}</p>
<p>

FORM6 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
public partial class Form6 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form4 frm4;<br />
public Form5 frm5;<br />
public Form6()<br />
{<br />
InitializeComponent();<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
this.Close();<br />
}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
try<br />
{<br />
frm4.bag.Open();<br />
frm4.kmt.Connection = frm4.bag;<br />
frm4.kmt.CommandText = &quot;UPDATE üyebil SET Üye_Adi='&quot; + textBox1.Text + &quot;',Üy_Soydi='&quot; + textBox2.Text + &quot;',Nosu='&quot; + textBox3.Text + &quot;',Sinifi='&quot; + comboBox1.Text + &quot;',Tc_Kimlik='&quot; + textBox4.Text + &quot;',Telefonu='&quot; + textBox5.Text + &quot;',E_Posta='&quot; + textBox6.Text + &quot;',Adresi='&quot; + textBox7.Text + &quot;',Sehir='&quot; + textBox8.Text + &quot;' WHERE Üye_Adi='&quot; + frm4.dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + &quot;'&quot;;<br />
frm4.kmt.ExecuteNonQuery();<br />
frm4.kmt.Dispose();<br />
frm4.bag.Close();<br />
frm4.dtst.Tables[&quot;üyebil&quot;].Clear();<br />
frm4.göster();<br />
this.Close();<br />
}<br />
catch<br />
{<br />
;<br />
}<br />
}<br />
}<br />

FORM7 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
using System;<br />
using System.Collections.Generic;<br />
using System.ComponentModel;<br />
using System.Data;<br />
using System.Data.OleDb;<br />
using System.Drawing;<br />
using System.Linq;<br />
using System.Text;<br />
using System.Windows.Forms;</p>
<p>namespace Ayca_Kahraman<br />
{<br />
public partial class Form7 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form4 frm4;<br />
public Form5 frm5;<br />
public Form6 frm6;<br />
public Form8 frm8;<br />
public Form9 frm9;<br />
public Form10 frm10;<br />
public Form11 frm11;<br />
public Form12 frm12;<br />
public Form7()<br />
{<br />
InitializeComponent();</p>
<p>frm8 = new Form8();<br />
frm9 = new Form9();</p>
<p>frm8.frm7 = this;<br />
frm9.frm7 = this;</p>
<p>}</p>
<p>public OleDbConnection bag = new OleDbConnection(&quot;Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=data.mdb&quot;);<br />
public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();<br />
public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();<br />
public DataSet dtst = new DataSet();</p>
<p>public int row = 0;</p>
<p>public void göster1()<br />
{<br />
bag.Open();<br />
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(&quot;select * From kitapbil&quot;, bag);<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;kitapbil&quot;);<br />
dataGridView1.DataSource = dtst.Tables[&quot;kitapbil&quot;];<br />
adtr.Dispose();<br />
bag.Close();<br />
}</p>
<p>public void combo1()<br />
{<br />
int durum;<br />
bag.Open();<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;Select Dolap_Ab,Kategorisi from kitapbil&quot;;<br />
OleDbDataReader oku;<br />
oku = kmt.ExecuteReader();<br />
while (oku.Read())<br />
{<br />
durum = frm8.comboBox1.FindString(oku[0].ToString());<br />
if (durum == -1) frm8.comboBox1.Items.Add(oku[0].ToString());<br />
durum = frm8.comboBox2.FindString(oku[1].ToString());<br />
if (durum == -1) frm8.comboBox2.Items.Add(oku[1].ToString());<br />
}<br />
bag.Close();<br />
oku.Dispose();<br />
}</p>
<p>private void Form7_Load(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
göster1();<br />
dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;<br />
dataGridView1.EditMode = DataGridViewEditMode.EditProgrammatically;<br />
dataGridView1.Columns[0].HeaderText = &quot;Barkod No&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[1].HeaderText = &quot;Kitap Adı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[2].HeaderText = &quot;Demirbaş No&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[3].HeaderText = &quot;Dolap Adı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[4].HeaderText = &quot;Yayın Evi&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[5].HeaderText = &quot;Yazar1&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[6].HeaderText = &quot;Yazar2&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[7].HeaderText = &quot;Yazar3&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[8].HeaderText = &quot;Stok Sayısı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[9].HeaderText = &quot;Kategorisi&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[10].HeaderText = &quot;Basım Tarihi&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[11].HeaderText = &quot;Sayfa Sayısı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[12].HeaderText = &quot;Cilt No&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[13].HeaderText = &quot;Baskısı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[14].HeaderText = &quot;ISBN Numarası&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[15].HeaderText = &quot;Fiyatı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[16].HeaderText = &quot;Anahtar Sözcük&quot;;</p>
<p>}</p>
<p>private void button5_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
dtst.Tables[&quot;kitapbil&quot;].Clear();<br />
this.Close();<br />
}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm8.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void button3_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{</p>
<p>frm9.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
string silinecek;<br />
try<br />
{<br />
int row = 0;<br />
for (row = 0; row &lt;= dataGridView1.Rows.Count; row++)<br />
{</p>
<p>if (dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[1].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[2].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[3].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[4].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[5].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[6].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[7].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[8].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[9].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[10].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[11].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[12].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[13].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[14].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[15].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[16].Selected == true)<br />
{<br />
break;</p>
<p>}<br />
}<br />
silinecek = dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Value.ToString();</p>
<p>DialogResult cevap;<br />
cevap = MessageBox.Show(&quot;Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz&quot;, &quot;Uyarı&quot;, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);<br />
if (cevap == DialogResult.Yes)<br />
{<br />
bag.Open();<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;DELETE from kitapbil WHERE Barkod_No ='&quot; + silinecek + &quot;'&quot;;<br />
kmt.ExecuteNonQuery();<br />
kmt.Dispose();<br />
bag.Close();<br />
dtst.Tables[&quot;kitapbil&quot;].Clear();<br />
göster1();<br />
}<br />
}<br />
catch<br />
{ ;}<br />
}</p>
<p>private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(&quot;select * From kitapbil&quot;, bag);<br />
if (textBox1.Text == &quot;&quot;)<br />
{<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;Select * from kitapbil&quot;;<br />
adtr.SelectCommand = kmt;<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;kitapbil&quot;);<br />
}<br />
if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)<br />
{<br />
bag.Open();<br />
}<br />
adtr.SelectCommand.CommandText = &quot; Select * From kitapbil&quot; +<br />
&quot; where(Barkod_No like '%&quot; + textBox1.Text + &quot;%' )&quot;;<br />
dtst.Tables[&quot;kitapbil&quot;].Clear();<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;kitapbil&quot;);<br />
bag.Close();<br />
}</p>
<p>private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(&quot;select * From kitapbil&quot;, bag);<br />
if (textBox2.Text == &quot;&quot;)<br />
{<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;Select * from kitapbil&quot;;<br />
adtr.SelectCommand = kmt;<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;kitapbil&quot;);<br />
}<br />
if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)<br />
{<br />
bag.Open();<br />
}<br />
adtr.SelectCommand.CommandText = &quot; Select * From kitapbil&quot; +<br />
&quot; where(Kitap_Adi like '%&quot; + textBox2.Text + &quot;%' )&quot;;<br />
dtst.Tables[&quot;kitapbil&quot;].Clear();<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;kitapbil&quot;);<br />
bag.Close();<br />
}</p>
<p>private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)<br />
{<br />
frm9.textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();<br />
frm9.textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();<br />
frm9.textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();<br />
frm9.textBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();<br />
frm9.textBox5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();<br />
frm9.textBox6.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();<br />
frm9.textBox7.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();<br />
frm9.textBox8.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();<br />
frm9.textBox9.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();<br />
frm9.textBox10.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[11].Value.ToString();<br />
frm9.textBox11.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[12].Value.ToString();<br />
frm9.textBox12.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[13].Value.ToString();<br />
frm9.textBox13.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[14].Value.ToString();<br />
frm9.textBox14.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[15].Value.ToString();<br />
frm9.textBox15.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[16].Value.ToString();<br />
}<br />
}<br />
}</p>
<p>

FORM8 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
using System;<br />
using System.Collections.Generic;<br />
using System.ComponentModel;<br />
using System.Data;<br />
using System.Drawing;<br />
using System.Linq;<br />
using System.Text;<br />
using System.Windows.Forms;</p>
<p>namespace Ayca_Kahraman<br />
{<br />
public partial class Form8 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form4 frm4;<br />
public Form5 frm5;<br />
public Form6 frm6;<br />
public Form7 frm7;<br />
public Form9 frm9;<br />
public Form10 frm10;<br />
public Form11 frm11;<br />
public Form12 frm12;<br />
public Form8()<br />
{<br />
InitializeComponent();</p>
<p>}</p>
<p>private void Form8_Load(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm7.combo1();<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
label19.Text = &quot;&quot;;<br />
this.Close();<br />
}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
label19.Text = textBox2.Text;<br />
if (textBox2.Text != &quot;&quot;)<br />
{<br />
frm7.bag.Open();<br />
frm7.kmt.Connection = frm7.bag;<br />
frm7.kmt.CommandText = &quot;INSERT INTO kitapbil(Barkod_No,Kitap_Adi,Demirbas,Dolap_Ab,Yayinevi,Yazara,Yazarb,Yazarc,Stok_Sayisi,Kategorisi,Basim_Tarihi,Sayfa_Say,Cilt,Baskisi,Sbn_Num,Fiyati,Anahtar_Söz) VALUES ('&quot; + textBox1.Text + &quot;','&quot; + textBox2.Text + &quot;','&quot; + textBox3.Text + &quot;','&quot; + comboBox1.Text + &quot;','&quot; + textBox4.Text + &quot;','&quot; + textBox5.Text + &quot;','&quot; + textBox6.Text + &quot;','&quot; + textBox7.Text + &quot;','&quot; + textBox8.Text + &quot;','&quot; + comboBox2.Text + &quot;','&quot; + textBox9.Text + &quot;','&quot; + textBox10.Text + &quot;','&quot; + textBox11.Text + &quot;','&quot; + textBox12.Text + &quot;','&quot; + textBox13.Text + &quot;','&quot; + textBox14.Text + &quot;','&quot; + textBox15.Text + &quot;') &quot;;<br />
frm7.kmt.ExecuteNonQuery();<br />
frm7.kmt.Dispose();<br />
frm7.bag.Close();<br />
textBox1.Clear(); textBox2.Clear(); textBox3.Clear(); textBox4.Clear(); textBox5.Clear();<br />
textBox6.Clear(); textBox7.Clear(); textBox8.Clear(); textBox9.Clear(); textBox10.Clear();<br />
textBox11.Clear(); textBox12.Clear(); textBox13.Clear(); textBox14.Clear(); textBox15.Clear();</p>
<p>for (int i = 0; i &lt; this.Controls.Count; i++)<br />
{<br />
if (this.Controls[i] is TextBox) this.Controls[i].Text = &quot;&quot;;<br />
if (this.Controls[i] is ComboBox) this.Controls[i].Text = &quot;&quot;;<br />
}<br />
frm7.dtst.Tables[&quot;kitapbil&quot;].Clear();<br />
frm7.göster1();<br />
frm7.combo1();<br />
MessageBox.Show(&quot;Kayıt işlemi tamamlandı !&quot;);</p>
<p>}<br />
}<br />
}<br />
}</p>
<p>

FORM9 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
public partial class Form9 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form4 frm4;<br />
public Form5 frm5;<br />
public Form6 frm6;<br />
public Form8 frm8;<br />
public Form7 frm7;<br />
public Form10 frm10;<br />
public Form11 frm11;<br />
public Form12 frm12;<br />
public Form9()<br />
{<br />
InitializeComponent();</p>
<p>}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
try<br />
{<br />
frm7.bag.Open();<br />
frm7.kmt.Connection = frm7.bag;<br />
frm7.kmt.CommandText = &quot;UPDATE kitapbil SET Barkod_No='&quot; + textBox1.Text + &quot;',Kitap_Adi='&quot; + textBox2.Text + &quot;',Demirbas='&quot; + textBox3.Text + &quot;',Yayinevi='&quot; + textBox4.Text + &quot;',Yazara='&quot; + textBox5.Text + &quot;',Yazarb='&quot; + textBox6.Text + &quot;',Yazarc='&quot; + textBox7.Text + &quot;',Stok_Sayisi='&quot; + textBox8.Text + &quot;',Basim_Tarihi='&quot; + textBox9.Text + &quot;',Sayfa_Say='&quot; + textBox10.Text + &quot;',Cilt='&quot; + textBox11.Text + &quot;',Baskisi='&quot; + textBox12.Text + &quot;',Sbn_Num='&quot; + textBox13.Text + &quot;',Fiyati='&quot; + textBox14.Text + &quot;',Anahtar_Söz='&quot; + textBox15.Text + &quot;' WHERE Barkod_No='&quot; + frm7.dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + &quot;'&quot;;<br />
frm7.kmt.ExecuteNonQuery();<br />
frm7.kmt.Dispose();<br />
frm7.bag.Close();<br />
frm7.dtst.Tables[&quot;kitapbil&quot;].Clear();<br />
frm7.göster1();<br />
this.Close();<br />
}<br />
catch<br />
{<br />
;<br />
}<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
this.Close();<br />
}<br />
}<br />

FORM10 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
using System;<br />
using System.Collections.Generic;<br />
using System.ComponentModel;<br />
using System.Data;<br />
using System.Data.OleDb;<br />
using System.Drawing;<br />
using System.Linq;<br />
using System.Text;<br />
using System.Windows.Forms;</p>
<p>namespace Ayca_Kahraman<br />
{<br />
public partial class Form10 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form4 frm4;<br />
public Form5 frm5;<br />
public Form6 frm6;<br />
public Form8 frm8;<br />
public Form9 frm9;<br />
public Form7 frm7;<br />
public Form11 frm11;<br />
public Form12 frm12;<br />
public Form10()<br />
{<br />
InitializeComponent();</p>
<p>frm11 = new Form11();<br />
frm12 = new Form12();</p>
<p>frm11.frm10 = this;<br />
frm12.frm10 = this;<br />
}</p>
<p>public OleDbConnection bag = new OleDbConnection(&quot;Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=data.mdb&quot;);<br />
public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();<br />
public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();<br />
public DataSet dtst = new DataSet();</p>
<p>public int row = 0;</p>
<p>public void göster2()<br />
{<br />
bag.Open();<br />
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(&quot;select * From okuyucubil&quot;, bag);<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;okuyucubil&quot;);<br />
dataGridView1.DataSource = dtst.Tables[&quot;okuyucubil&quot;];<br />
adtr.Dispose();<br />
bag.Close();<br />
}</p>
<p>public void combo2()<br />
{<br />
int durum;<br />
bag.Open();<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;Select Snf,Dogm_Yeri from okuyucubil&quot;;<br />
OleDbDataReader oku;<br />
oku = kmt.ExecuteReader();<br />
while (oku.Read())<br />
{<br />
durum = frm11.comboBox1.FindString(oku[0].ToString());<br />
if (durum == -1) frm11.comboBox1.Items.Add(oku[0].ToString());<br />
durum = frm11.comboBox2.FindString(oku[1].ToString());<br />
if (durum == -1) frm11.comboBox2.Items.Add(oku[1].ToString());<br />
}<br />
bag.Close();<br />
oku.Dispose();<br />
}</p>
<p>private void Form10_Load(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
göster2();<br />
dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;<br />
dataGridView1.EditMode = DataGridViewEditMode.EditProgrammatically;<br />
dataGridView1.Columns[0].HeaderText = &quot;TC Kimlik No&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[1].HeaderText = &quot;Adı Soyadı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[2].HeaderText = &quot;Sınıfı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[3].HeaderText = &quot;Okul No&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[4].HeaderText = &quot;Doğum Yeri&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[5].HeaderText = &quot;Doğum Tarihi&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[6].HeaderText = &quot;Cinsiyet&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[7].HeaderText = &quot;Adres&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[8].HeaderText = &quot;Ev Telefonu&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[9].HeaderText = &quot;Cep Telefonu&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[10].HeaderText = &quot;E-Mail&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[11].HeaderText = &quot;Üyeliğiniz Varmı?&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[12].HeaderText = &quot;Üyelik Başlangış Tarihiniz&quot;;<br />
}</p>
<p>private void button5_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
dtst.Tables[&quot;okuyucubil&quot;].Clear();<br />
this.Close();<br />
}</p>
<p>private void button3_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{</p>
<p>frm12.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
string silinecek;<br />
try<br />
{<br />
int row = 0;<br />
for (row = 0; row &lt;= dataGridView1.Rows.Count; row++)<br />
{</p>
<p>if (dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[1].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[2].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[3].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[4].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[5].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[6].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[7].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[8].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[9].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[10].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[11].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[12].Selected == true)<br />
{<br />
break;</p>
<p>}<br />
}<br />
silinecek = dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Value.ToString();</p>
<p>DialogResult cevap;<br />
cevap = MessageBox.Show(&quot;Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz&quot;, &quot;Uyarı&quot;, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);<br />
if (cevap == DialogResult.Yes)<br />
{<br />
bag.Open();<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;DELETE from okuyucubil WHERE Tc_No='&quot; + silinecek + &quot;'&quot;;<br />
kmt.ExecuteNonQuery();<br />
kmt.Dispose();<br />
bag.Close();<br />
dtst.Tables[&quot;okuyucubil&quot;].Clear();<br />
göster2();<br />
}<br />
}<br />
catch<br />
{ ;}<br />
}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm11.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(&quot;select * From okuyucubil&quot;, bag);<br />
if (textBox1.Text == &quot;&quot;)<br />
{<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;Select * from okuyucubil&quot;;<br />
adtr.SelectCommand = kmt;<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;okuyucubil&quot;);<br />
}<br />
if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)<br />
{<br />
bag.Open();<br />
}<br />
adtr.SelectCommand.CommandText = &quot; Select * From okuyucubil&quot; +<br />
&quot; where(Adi_Syd like '%&quot; + textBox1.Text + &quot;%' )&quot;;<br />
dtst.Tables[&quot;okuyucubil&quot;].Clear();<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;okuyucubil&quot;);<br />
bag.Close();<br />
}</p>
<p>private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(&quot;select * From okuyucubil&quot;, bag);<br />
if (textBox2.Text == &quot;&quot;)<br />
{<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;Select * from okuyucubil&quot;;<br />
adtr.SelectCommand = kmt;<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;okuyucubil&quot;);<br />
}<br />
if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)<br />
{<br />
bag.Open();<br />
}<br />
adtr.SelectCommand.CommandText = &quot; Select * From okuyucubil&quot; +<br />
&quot; where(Dogm_Yeri like '%&quot; + textBox2.Text + &quot;%' )&quot;;<br />
dtst.Tables[&quot;okuyucubil&quot;].Clear();<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;okuyucubil&quot;);<br />
bag.Close();<br />
}</p>
<p>private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)<br />
{<br />
frm12.textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();<br />
frm12.textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();<br />
frm12.textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();<br />
frm12.textBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();<br />
frm12.textBox5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();<br />
frm12.textBox6.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();<br />
frm12.textBox7.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();<br />
frm12.textBox8.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();<br />
frm12.textBox9.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();<br />
frm12.textBox10.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[11].Value.ToString();<br />
frm12.textBox11.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[12].Value.ToString();<br />
}<br />
}<br />
}</p>
<p>

FORM11 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
using System;<br />
using System.Collections.Generic;<br />
using System.ComponentModel;<br />
using System.Data;<br />
using System.Drawing;<br />
using System.Linq;<br />
using System.Text;<br />
using System.Windows.Forms;</p>
<p>namespace Ayca_Kahraman<br />
{<br />
public partial class Form11 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form4 frm4;<br />
public Form5 frm5;<br />
public Form6 frm6;<br />
public Form8 frm8;<br />
public Form9 frm9;<br />
public Form10 frm10;<br />
public Form7 frm7;<br />
public Form12 frm12;<br />
public Form11()<br />
{<br />
InitializeComponent();</p>
<p>}</p>
<p>private void Form11_Load(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm10.combo2();<br />
}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
if (textBox1.Text != &quot;&quot;)<br />
{<br />
frm10.bag.Open();<br />
frm10.kmt.Connection = frm10.bag;<br />
frm10.kmt.CommandText = &quot;INSERT INTO okuyucubil(Tc_No,Adi_Syd,Snf,Okulno,Dogm_Yeri,Dogm_Trh,Cnsyt,Adres,Ev_Tel,Cep_Tel,E_Mail,Üyelik_Var,Üyelk_Tar) VALUES ('&quot; + textBox1.Text + &quot;','&quot; + textBox2.Text + &quot;','&quot; + comboBox1.Text + &quot;','&quot; + textBox3.Text + &quot;','&quot; + comboBox2.Text + &quot;','&quot; + textBox4.Text + &quot;','&quot; + textBox5.Text + &quot;','&quot; + textBox6.Text + &quot;','&quot; + textBox7.Text + &quot;','&quot; + textBox8.Text + &quot;','&quot; + textBox9.Text + &quot;','&quot; + textBox10.Text + &quot;','&quot; + textBox11.Text + &quot;') &quot;;<br />
frm10.kmt.ExecuteNonQuery();<br />
frm10.kmt.Dispose();<br />
frm10.bag.Close();<br />
textBox1.Clear(); textBox2.Clear(); textBox3.Clear(); textBox4.Clear();<br />
textBox5.Clear(); textBox6.Clear(); textBox7.Clear(); textBox8.Clear();<br />
textBox9.Clear(); textBox10.Clear(); textBox11.Clear();</p>
<p>for (int i = 0; i &lt; this.Controls.Count; i++)<br />
{<br />
if (this.Controls[i] is TextBox) this.Controls[i].Text = &quot;&quot;;<br />
if (this.Controls[i] is ComboBox) this.Controls[i].Text = &quot;&quot;;<br />
}<br />
frm10.dtst.Tables[&quot;okuyucubil&quot;].Clear();<br />
frm10.göster2();<br />
frm10.combo2();<br />
MessageBox.Show(&quot;Kayıt işlemi tamamlandı !&quot;);</p>
<p>}<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
this.Close();<br />
}<br />
}<br />
}</p>
<p>

FORM12 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
public partial class Form12 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form4 frm4;<br />
public Form5 frm5;<br />
public Form6 frm6;<br />
public Form7 frm7;<br />
public Form8 frm8;<br />
public Form9 frm9;<br />
public Form10 frm10;<br />
public Form11 frm11;<br />
public Form12()<br />
{<br />
InitializeComponent();<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
this.Close();<br />
}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
try<br />
{<br />
frm10.bag.Open();<br />
frm10.kmt.Connection = frm10.bag;<br />
frm10.kmt.CommandText = &quot;UPDATE okuyucubil SET Tc_No='&quot; + textBox1.Text + &quot;',Adi_Syd='&quot; + textBox2.Text + &quot;',Snf='&quot; + comboBox1.Text + &quot;',Okulno='&quot; + textBox3.Text + &quot;',Dogm_Yeri='&quot; + comboBox2.Text + &quot;',Dogm_Trh='&quot; + textBox4.Text + &quot;',Cnsyt='&quot; + textBox5.Text + &quot;',Adres='&quot; + textBox6.Text + &quot;',Ev_Tel='&quot; + textBox7.Text + &quot;',Cep_Tel='&quot; + textBox8.Text + &quot;',E_Mail='&quot; + textBox9.Text + &quot;',Üyelik_Var='&quot; + textBox10.Text + &quot;',Üyelk_Tar='&quot; + textBox11.Text + &quot;' WHERE Üye_Adi='&quot; + frm10.dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + &quot;'&quot;;<br />
frm10.kmt.ExecuteNonQuery();<br />
frm10.kmt.Dispose();<br />
frm10.bag.Close();<br />
frm10.dtst.Tables[&quot;okuyucubil&quot;].Clear();<br />
frm10.göster2();<br />
this.Close();<br />
}<br />
catch<br />
{<br />
;<br />
}<br />
}<br />
}<br />

FORM13 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
public partial class Form14 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form14()<br />
{<br />
InitializeComponent();<br />
}</p>
<p>private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
openFileDialog1.ShowDialog();<br />
axWindowsMediaPlayer1.URL = openFileDialog1.FileName;<br />
}<br />
}</p>
<p>

FORM14 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
public partial class Form15 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form15()<br />
{<br />
InitializeComponent();<br />
}</p>
<p>private void Form15_Load(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
webBrowser1.Navigate(&quot;www.gorselprogramlama.com&quot;);<br />
}<br />
}<br />

Projeyi İNDİR

 Rica: Sitemizin Google'da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Alttaki Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.
Paylaş :
 1. Zafer Çarti
  Eyl 27th, 2010 at 12:34 | #1

  Arkadaşlar çalışmalarınızı kutluyorum. Sizin sıkı takipçinizim. Yanlız çok önemli bir konuda takılıyorum. Win7 kullanıcısıyım. Buna benzer bir program yaptım setup’ını hazırlayıp, yine win7 kullanıcısına gönderdim. setupı kurdu ve bir hata verdi, işlemin geçerli olması için güncelleştirilmesi gerekiyor diye… Sorun database’e yazılır izni verilmesi gerekiyormuş. Ancak ben bu programı her gönderdiğim kişide bu sorunun çıkmaması için ne yapmam gerekiyor? Yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi Çalışmalar

 2. admin
  Eyl 27th, 2010 at 19:23 | #2

  database olarak access mi kullandın.

 3. selahatin
  Ara 1st, 2010 at 10:54 | #3

  harika program bunda ben oynama yapabilrmiyim birkaç değişiklik yapmam gerekiyorda

 4. admin
  Ara 1st, 2010 at 11:07 | #4

  tabiki yapabilirsin.

 5. Mehmet
  Nis 24th, 2011 at 10:01 | #5

  admin benim bunu debug modunda çalıştırdığım zaman Ayça Kahraman exe-Uygulama hatası veriyor

  Uygulama düzgün olarak başlayamadı(0xc000007b.)Sonlardırmak için TAMAM düğmesini tıklatın.bu sorunu nasıl giderebilirim.şimdiden teşekkürler

 6. Tolga BALCI
  Nis 24th, 2011 at 10:45 | #6

  Bu projenızı çok begendım.
  Bunun bıre bır aynısının vb de yapılmış halını bulabılırmısınz boyle bışe mumkunse şimdiden çok teşekkürler

 7. admin
  Nis 24th, 2011 at 10:58 | #7

  vs 2008 kurulu olması gerekir.

 8. admin
  Nis 24th, 2011 at 10:59 | #8

  aşağıdaki linkte aynısının vb de yapılmış hali var.
  http://www.gorselprogramlama.com/kutuphane-takip-programi-kapsamli-vb-net

 9. mehmey
  Nis 24th, 2011 at 11:26 | #9

  bu program visual basic 2005 te neden açmıyor .microsoft studio 2008 ile ne alakası var

 10. admin
  Nis 24th, 2011 at 11:33 | #10

  vs 2008 ‘de yapıldığı için 2008 veya 2010 yüklü olması gerekir.2005 alt versiyon olduğu için çalışmaz.

 11. murat
  May 1st, 2011 at 02:54 | #11

  admin kardeşim bunun kullanıcı adı şifresi nedir yardımcı olur musun bana bu programın bana acil yardım şimdiden teşekkürler..

 12. admin
  May 1st, 2011 at 03:19 | #12

  kullanıcı adı : admin şifre : admin

 13. Sevim
  May 4th, 2011 at 15:38 | #13

  öğretmen takip ile ilgili programınız var mı?

 14. admin
  May 5th, 2011 at 11:43 | #14

  proje isteklerinizi gorselprogram@gmail.com adresine mail atınız.

 15. Özcan
  Tem 20th, 2011 at 09:36 | #15

  Tam aradığım proje,

  gerçekten çok işime yarayacak….
  aradığım örnekleri tamami ile içeriyor…

  paylaşımınız için çok teşekkür ederim….

  iyi çalışmalar.

 16. Ara 30th, 2011 at 20:36 | #16

  Projeniz çok güzel olmuş ama bana bunun access de olan tabloları lazım nasıl olduğunu bilmiyorum yardımcı olursanız lütfen.

 17. muhammet
  Oca 11th, 2012 at 00:57 | #17

  arkadaslar ben projeyı hazırlamayı bılmıyorum nasıl ne nerde yapcagımı da

  bunu tamam layan arkadas varsa yukleyebılırmı ya da nasıl yapılacagını ogretebılırmı bu cok guzel hazırlanmıs tam ıhtıyacım olan bır program olcak saygılar

 18. admin
  Oca 11th, 2012 at 14:14 | #18

  proje isteklerinizi ve eklentileri gorselprogram@gmail.com adresine mail atınız.

 19. fırat
  Şub 6th, 2012 at 20:10 | #19

  bu kodlar visiual basic mi c sharp mı ikisindede çalışırmı bana csarplısı lazım da

 20. admin
  Şub 8th, 2012 at 16:26 | #20

  c#

 21. admin
  Şub 19th, 2012 at 14:26 | #21

  Sitemizin Google’da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.

 22. uğurcan
  Mar 10th, 2012 at 17:04 | #22

  admin bunun access veri tabanı duruyomu acaba sende eqer duruyosa bana lazımda…dönem ödevi için….

 23. admin
  Mar 10th, 2012 at 21:59 | #23

  Projeyi İNDİR linkinden indirebilirsin.

 24. Mar 12th, 2012 at 16:59 | #24

  admin benim c# ile market otomasyonu yapmam lazım bana yardımcı olurmusun sana nerden ulaşabilrim

 25. admin
  Mar 12th, 2012 at 19:54 | #25

  gorselprogram@gmail.com mailden ulaşabilirsin.

 26. gül
  May 28th, 2012 at 12:42 | #26

  projenin adnı değiştiremiyorum bana acıl yardım edebilirmisiniz (yeni adlandır işe yaramıyo)

 27. admin
  Haz 2nd, 2012 at 17:23 | #27

  gül: projeyi yeniden yapıp kodları kopyala-yapıştır ile alabilirsiniz.Dediğiniz yol ile olmuyor.

 28. esra
  Eki 23rd, 2012 at 12:49 | #28

  Merhabalar, öncelikle emeğinize ellerinize sağlık..
  projeyi 2008 de çalıştırdım ancak 3. pencerede sağ tarafta açılan üyeler kitaplar ve okuyuculardan herhangi birine tıkladığımda ekran donuyor ve arka tarafta “‘Microsoft.Jet.Oledb.4.0′ sağlayıcısı yerel makine kayıtlı değil.” yazısı çıkıyor.Bu ne demek ve nasıl halledebilirim yardımcı olabilir misiniz lütfen:(

 29. murat
  Kas 28th, 2012 at 00:16 | #29

  bu programı kulanmayı düşünüyorum okulumda fakat ilk açılışta kullanıcı ismi ve şifer istiyor oraya ne yazabilirim programı açabilmem için ?

 30. admin
  Kas 29th, 2012 at 08:34 | #30

  Murat :
  Kulanıcı Adı : admin
  Kullanıcı Şifresi : admin

 31. nezih
  Ara 19th, 2012 at 17:15 | #31

  Programda sık sık } kullanılmış ilk defa görüyorum c# da bu nedir ?

 32. nezih
  Ara 19th, 2012 at 17:17 | #32

  sık sık } kullanılmış

 33. nezih
  Ara 19th, 2012 at 17:25 | #33

  yazdığım şey çıkmıyor :/ anlamışsınızıdr umarım

 34. admin
  Ara 19th, 2012 at 20:55 | #34

  nezih:
  Eğer küme parantezinden ({) bahsediyrsan. C# { bunsuz olmaz.O zaman bsen bilgilerine tekrar bak derim.

 35. uğur
  Oca 21st, 2013 at 21:11 | #35

  programınızda form8 ve ya yeni üye ekleme – düzeltmede label adlarını değiştirince programa işlemiyor. sebebi nedir ?
  tşk
  iyi akşamlar

 36. cann
  Şub 5th, 2013 at 21:03 | #36

  programınızda form8 ve ya yeni üye ekleme – düzeltmede label adlarını değiştirince programa işlemiyor. sebebi nedir ?
  Cevap:
  Properties ‘ten text özelliğinine yazman lazım(name özlliğinine değil)

 37. Recep Kara
  Nis 24th, 2013 at 08:26 | #37

  merhabalar buna benzer bir program odevim var yardım yaparmısınız aynen boyle ama internet ve media olmadan kullanıcı gırısı ve parolası da olmassa olur . nasıl yapabilirim

 38. mustafa
  May 9th, 2013 at 09:43 | #38

  mustafa :bn neden yapamadım yardım edermsnz

 39. hakan alkan
  Haz 11th, 2014 at 00:20 | #39

  merhabalar buna benzer bir program odevim var yardım edermısınız aynen boyle ama internet ve media olmadan kullanıcı gırısı ve parolası da olmadan duz kullanım ıcın sade olursa

 40. admin
  Haz 13th, 2014 at 21:35 | #40

  hakan alkan:
  Proje isteklerinizi gorselprogram@gmail.com mail atınız.

 41. kadriye
  Ara 25th, 2014 at 15:36 | #41

  bana hoca bu ödevi verdi ama galiba beni aşıyor :)

 42. büşra
  Ara 28th, 2014 at 09:41 | #42

  ben değişiklik nasıl yapıcam nerden yapıcam öğrenciyim ve c# yeni öğreniyorum indirdiğim zaman nerelere tıklayıp projeyi eğiştiricem sadece kendi okuluma göre uyarlıycam yanı sadece form da değişiklik yapıcam nasıl yapıcam ayrıntılı anlat lütfen

 43. admin
  Ara 29th, 2014 at 21:24 | #43

  büşra:
  Nesnelere tıklayıp sağdaki properties’ten istediğin özelliği değiştirebilirsin.

 44. basketbolhuzur
  Ara 31st, 2014 at 15:32 | #44

  gerçekten harika iş çıkarmışsınız çok yardımcı oldunuz ama rica etsem formlarda kullandığınız araçların ismini yazarmısınız şimdiden teşekkürler

 45. admin
  Oca 4th, 2015 at 22:13 | #45

  basketbolhuzur:
  Yukarudaki Projeyi İNDİR linkinden indirebilirsiniz projeyi. Visual studio ile açınca mouse ile üzerine tıklayınca properties’te hangi nesne olduğu gözüküyor.

 46. hilal
  Mar 9th, 2015 at 14:07 | #46

  iyi günler bunun UML diyagramını nasıl yapabiliriz acaba yardımcı olabilir misiniz

 47. cenk
  Nis 16th, 2015 at 11:15 | #47

  winrar şifresi nedir açil yardım edermisiniz ?

 48. admin
  Nis 16th, 2015 at 14:34 | #48

  cenk :
  rar larda şifre yok.

 49. kadriye
  Nis 16th, 2015 at 14:56 | #49

  name lerini değiştirdinizmi ?

 50. admin
  Nis 16th, 2015 at 15:11 | #50

  kadriye :
  hayır.

Yorum Yazın ...

XHTML: Bu Etiketleri Kullanabilirsiniz : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>