Kütüphane Takip Programı (Kapsamlı) – 2 – C#

Kütüphane Takip Programı (Kapsamlı) C#

FORM1 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
using System;<br />
using System.Collections.Generic;<br />
using System.ComponentModel;<br />
using System.Data;<br />
using System.Drawing;<br />
using System.Linq;<br />
using System.Text;<br />
using System.Windows.Forms;</p>
<p>namespace Ayca_Kahraman<br />
{<br />
public partial class Form1 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form2 frm2;<br />
public Form1()<br />
{<br />
InitializeComponent();<br />
frm2 = new Form2();<br />
frm2.frm1 = this;<br />
}<br />
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
Application.Exit();<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
if (textBox1.Text == &quot;admin&quot;)<br />
{<br />
if (textBox2.Text == &quot;admin&quot;)</p>
<p>this.Visible = false;<br />
frm2.ShowDialog();</p>
<p>}<br />
else<br />
MessageBox.Show(&quot;Girmiş olduğunuz Kullanıcı Adı / Şifre yanlıştır. Lütfen tekrar deneyiniz.&quot;, &quot;Hata&quot;);</p>
<p>}<br />
}<br />
}</p>
<p>

FORM2 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
public partial class Form2 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form1 frm1;</p>
<p>public Form2()<br />
{<br />
InitializeComponent();<br />
frm3 = new Form3();</p>
<p>}</p>
<p>private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
timer1.Start();<br />
label1.Text = &quot;Kütüphane Programına Hoşgeldiniz &quot;;<br />
}</p>
<p>private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
label1.Text = label1.Text.Substring(1) + label1.Text[0].ToString();<br />
}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
SoundPlayer player = new SoundPlayer();<br />
string path = &quot;C:\\windows\\media\\ding.wav&quot;;<br />
player.SoundLocation = path;<br />
player.Play();<br />
Close();<br />
this.Visible = false;<br />
frm3.ShowDialog();</p>
<p>}<br />
}<br />

FORM3 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
using System;<br />
using System.Collections.Generic;<br />
using System.ComponentModel;<br />
using System.Data;<br />
using System.Data.OleDb;<br />
using System.Drawing;<br />
using System.Linq;<br />
using System.Text;<br />
using System.IO;<br />
using System.Windows.Forms;<br />
using System.Runtime.InteropServices;<br />
using System.Media;</p>
<p>namespace Ayca_Kahraman<br />
{<br />
public partial class Form3 : Form<br />
{</p>
<p>[DllImport(&quot;winmm.dll&quot;)]<br />
private static extern long mciSendString(string strCommand, StringBuilder strReturn, int iReturnLength, IntPtr hwndCallback);<br />
public string Pcommand;<br />
public bool isOpen;</p>
<p>public Form4 frm4;<br />
public Form5 frm5;<br />
public Form6 frm6;<br />
public Form7 frm7;<br />
public Form8 frm8;<br />
public Form9 frm9;<br />
public Form10 frm10;<br />
public Form11 frm11;<br />
public Form12 frm12;<br />
public Form14 frm14;<br />
public Form15 frm15;<br />
string[] söz = { &quot;Savaşlar bize, düşmanlarımızı sevmeyi değil, müttefiklerimizden nefret etmeyi öğretir.W.L. George&quot;,&quot;Yazılı olmayan kanunların en büyük sorunu sildirmek için başvuracak kimseninin olmamasıdır.Glaser and Way&quot;,&quot;Çoban uyudu mu kurt emin olur.Mevlana&quot;,&quot;Başına gelenlerle ilgili başkasını suçla ve hayatına devam et!Alan Woods&quot;,&quot;Kabalık, zayıf kişinin güç taklididir.Eric Hoffer&quot;,&quot;Hayalgücü bilgiden daha önemlidir.&quot;,&quot;Herkes tarafından doğru kabul edilen şeyler büyük olasılıkla yanlıştır.&quot;,&quot;Oyun bittiğinde Şah ve piyon aynı kutuya girer. &quot;,&quot;Tecrübe çok acımasız bir öğretmen; önce sınavı yapıyor, dersi sonra öğretiyor.&quot;,&quot;Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Montaigne&quot;,&quot;Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz. Lukianos&quot; };</p>
<p>Random rastgele = new Random();<br />
int a;</p>
<p>public Form3()<br />
{<br />
InitializeComponent();<br />
frm4 = new Form4();<br />
frm5 = new Form5();<br />
frm6 = new Form6();<br />
frm7 = new Form7();<br />
frm8 = new Form8();<br />
frm9 = new Form9();<br />
frm10 = new Form10();<br />
frm11 = new Form11();<br />
frm12 = new Form12();<br />
frm14 = new Form14();<br />
frm15 = new Form15();</p>
<p>frm4.frm3 = this;<br />
frm5.frm3 = this;<br />
frm6.frm3 = this;<br />
frm7.frm3 = this;<br />
frm8.frm3 = this;<br />
frm9.frm3 = this;<br />
frm10.frm3 = this;<br />
frm11.frm3 = this;<br />
frm12.frm3 = this;<br />
frm14.frm3 = this;<br />
frm15.frm3 = this;</p>
<p>}</p>
<p>public void Play(bool loop)<br />
{<br />
if (isOpen)<br />
{<br />
Pcommand = &quot;play MediaFile&quot;;<br />
if (loop)<br />
Pcommand += &quot; REPEAT&quot;;<br />
mciSendString(Pcommand, null, 0, IntPtr.Zero);<br />
}<br />
}</p>
<p>private void button4_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
DialogResult cevap;<br />
cevap = MessageBox.Show(&quot;Programdan çıkmak istiyormusunuz?&quot;, &quot;Uyarı&quot;, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);<br />
if (cevap == DialogResult.Yes)<br />
{<br />
Application.Exit();<br />
}</p>
<p>}</p>
<p>private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
label2.Text =DateTime.Now.ToLongTimeString();<br />
label1.Text = string.Format(&quot;{0:dd MMMM yyyy dddd}&quot;,DateTime.Now);</p>
<p>a = rastgele.Next(9);<br />
label4.Text = söz [a];</p>
<p>}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{</p>
<p>frm4.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm7.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void button3_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm10.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void button5_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm14.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void button6_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm15.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>}<br />
}</p>
<p>

FORM4 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
using System;<br />
using System.Collections.Generic;<br />
using System.ComponentModel;<br />
using System.Data;<br />
using System.Data.OleDb;<br />
using System.Drawing;<br />
using System.Linq;<br />
using System.Text;<br />
using System.Windows.Forms;</p>
<p>namespace Ayca_Kahraman<br />
{<br />
public partial class Form4 : Form<br />
{<br />
public Form6 frm6;<br />
public Form5 frm5;<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form4()<br />
{<br />
InitializeComponent();</p>
<p>frm5 = new Form5();<br />
frm6 = new Form6();</p>
<p>frm5.frm4 = this;<br />
frm6.frm4 = this;</p>
<p>}</p>
<p>public OleDbConnection bag = new OleDbConnection(&quot;Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=data.mdb&quot;);<br />
public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();<br />
public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();<br />
public DataSet dtst = new DataSet();</p>
<p>public int row = 0;</p>
<p>public void göster()<br />
{<br />
bag.Open();<br />
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(&quot;select * From üyebil&quot;, bag);<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;üyebil&quot;);<br />
dataGridView1.DataSource = dtst.Tables[&quot;üyebil&quot;];<br />
adtr.Dispose();<br />
bag.Close();<br />
}</p>
<p>public void combo()<br />
{<br />
int durum;<br />
bag.Open();<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;Select Sinifi from üyebil&quot;;<br />
OleDbDataReader oku;<br />
oku = kmt.ExecuteReader();<br />
while (oku.Read())<br />
{<br />
durum = frm5.comboBox1.FindString(oku[0].ToString());<br />
if (durum == -1) frm5.comboBox1.Items.Add(oku[0].ToString());<br />
}<br />
bag.Close();<br />
oku.Dispose();<br />
}</p>
<p>private void Form4_Load(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
göster();<br />
dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;<br />
dataGridView1.EditMode = DataGridViewEditMode.EditProgrammatically;<br />
dataGridView1.Columns[0].HeaderText = &quot;Üye Adı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[1].HeaderText = &quot;Üye Soyadı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[2].HeaderText = &quot;Kişi/Öğrenci No&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[3].HeaderText = &quot;Sınıfı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[4].HeaderText = &quot;TC Kimlik No&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[5].HeaderText = &quot;Telefon&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[6].HeaderText = &quot;E-Posta&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[7].HeaderText = &quot;Adres&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[8].HeaderText = &quot;Şehir&quot;;<br />
}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm5.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void button5_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
dtst.Tables[&quot;üyebil&quot;].Clear();<br />
this.Close();<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
string silinecek;<br />
try<br />
{<br />
int row = 0;<br />
for (row = 0; row &lt;= dataGridView1.Rows.Count; row++)<br />
{</p>
<p>if (dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[1].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[2].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[3].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[4].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[5].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[6].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[7].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[8].Selected == true)<br />
{<br />
break;</p>
<p>}<br />
}<br />
silinecek = dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Value.ToString();</p>
<p>DialogResult cevap;<br />
cevap = MessageBox.Show(&quot;Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz&quot;, &quot;Uyarı&quot;, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);<br />
if (cevap == DialogResult.Yes)<br />
{<br />
bag.Open();<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;DELETE from üyebil WHERE Üye_Adi='&quot; + silinecek + &quot;'&quot;;<br />
kmt.ExecuteNonQuery();<br />
kmt.Dispose();<br />
bag.Close();<br />
dtst.Tables[&quot;üyebil&quot;].Clear();<br />
göster();<br />
}<br />
}<br />
catch<br />
{ ;}<br />
}</p>
<p>private void button3_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{</p>
<p>frm6.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(&quot;select * From üyebil&quot;, bag);<br />
if (textBox1.Text == &quot;&quot;)<br />
{<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;Select * from üyebil&quot;;<br />
adtr.SelectCommand = kmt;<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;üyebil&quot;);<br />
}<br />
if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)<br />
{<br />
bag.Open();<br />
}<br />
adtr.SelectCommand.CommandText = &quot; Select * From üyebil&quot; +<br />
&quot; where(Üye_Adi like '%&quot; + textBox1.Text + &quot;%' )&quot;;<br />
dtst.Tables[&quot;üyebil&quot;].Clear();<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;üyebil&quot;);<br />
bag.Close();<br />
}</p>
<p>private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(&quot;select * From üyebil&quot;, bag);<br />
if (textBox2.Text == &quot;&quot;)<br />
{<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;Select * from üyebil&quot;;<br />
adtr.SelectCommand = kmt;<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;üyebil&quot;);<br />
}<br />
if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)<br />
{<br />
bag.Open();<br />
}<br />
adtr.SelectCommand.CommandText = &quot; Select * From üyebil&quot; +<br />
&quot; where(Tc_Kimlik like '%&quot; + textBox2.Text + &quot;%' )&quot;;<br />
dtst.Tables[&quot;üyebil&quot;].Clear();<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;üyebil&quot;);<br />
bag.Close();<br />
}</p>
<p>private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)<br />
{<br />
frm6.textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();<br />
frm6.textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();<br />
frm6.textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();<br />
frm6.textBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();<br />
frm6.textBox5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();<br />
frm6.textBox6.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();<br />
frm6.textBox7.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();<br />
frm6.textBox8.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();<br />
}<br />
}<br />
}</p>
<p>

FORM5 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
using System;<br />
using System.Collections.Generic;<br />
using System.ComponentModel;<br />
using System.Data;<br />
using System.Drawing;<br />
using System.Linq;<br />
using System.Text;<br />
using System.Windows.Forms;</p>
<p>namespace Ayca_Kahraman<br />
{<br />
public partial class Form5 : Form<br />
{</p>
<p>public Form3 frm3;<br />
public Form4 frm4;<br />
public Form5()<br />
{<br />
InitializeComponent();<br />
}</p>
<p>private void Form5_Load(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm4.combo();<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
this.Close();<br />
}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
if (textBox4.Text != &quot;&quot; )<br />
{<br />
frm4.bag.Open();<br />
frm4.kmt.Connection = frm4.bag;<br />
frm4.kmt.CommandText = &quot;INSERT INTO üyebil(Üye_Adi,Üy_Soydi,Nosu,Sinifi,Tc_Kimlik,Telefonu,E_Posta,Adresi,Sehir) VALUES ('&quot; + textBox1.Text + &quot;','&quot; + textBox2.Text + &quot;','&quot; + textBox3.Text + &quot;','&quot; + comboBox1.Text + &quot;','&quot; + textBox4.Text + &quot;','&quot; + textBox5.Text + &quot;','&quot; + textBox6.Text + &quot;','&quot; + textBox7.Text + &quot;','&quot; + textBox8.Text + &quot;') &quot;;<br />
frm4.kmt.ExecuteNonQuery();<br />
frm4.kmt.Dispose();<br />
frm4.bag.Close();<br />
textBox1.Clear(); textBox2.Clear(); textBox3.Clear(); textBox4.Clear();<br />
textBox5.Clear(); textBox6.Clear(); textBox7.Clear(); textBox8.Clear();</p>
<p>for (int i = 0; i &lt; this.Controls.Count; i++)<br />
{<br />
if (this.Controls[i] is TextBox) this.Controls[i].Text = &quot;&quot;;<br />
if (this.Controls[i] is ComboBox) this.Controls[i].Text = &quot;&quot;;<br />
}<br />
frm4.dtst.Tables[&quot;üyebil&quot;].Clear();<br />
frm4.göster();<br />
frm4.combo();<br />
MessageBox.Show(&quot;Kayıt işlemi tamamlandı !&quot;);</p>
<p>}</p>
<p>}<br />
}<br />
}</p>
<p>

FORM6 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
public partial class Form6 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form4 frm4;<br />
public Form5 frm5;<br />
public Form6()<br />
{<br />
InitializeComponent();<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
this.Close();<br />
}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
try<br />
{<br />
frm4.bag.Open();<br />
frm4.kmt.Connection = frm4.bag;<br />
frm4.kmt.CommandText = &quot;UPDATE üyebil SET Üye_Adi='&quot; + textBox1.Text + &quot;',Üy_Soydi='&quot; + textBox2.Text + &quot;',Nosu='&quot; + textBox3.Text + &quot;',Sinifi='&quot; + comboBox1.Text + &quot;',Tc_Kimlik='&quot; + textBox4.Text + &quot;',Telefonu='&quot; + textBox5.Text + &quot;',E_Posta='&quot; + textBox6.Text + &quot;',Adresi='&quot; + textBox7.Text + &quot;',Sehir='&quot; + textBox8.Text + &quot;' WHERE Üye_Adi='&quot; + frm4.dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + &quot;'&quot;;<br />
frm4.kmt.ExecuteNonQuery();<br />
frm4.kmt.Dispose();<br />
frm4.bag.Close();<br />
frm4.dtst.Tables[&quot;üyebil&quot;].Clear();<br />
frm4.göster();<br />
this.Close();<br />
}<br />
catch<br />
{<br />
;<br />
}<br />
}<br />
}<br />

FORM7 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
using System;<br />
using System.Collections.Generic;<br />
using System.ComponentModel;<br />
using System.Data;<br />
using System.Data.OleDb;<br />
using System.Drawing;<br />
using System.Linq;<br />
using System.Text;<br />
using System.Windows.Forms;</p>
<p>namespace Ayca_Kahraman<br />
{<br />
public partial class Form7 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form4 frm4;<br />
public Form5 frm5;<br />
public Form6 frm6;<br />
public Form8 frm8;<br />
public Form9 frm9;<br />
public Form10 frm10;<br />
public Form11 frm11;<br />
public Form12 frm12;<br />
public Form7()<br />
{<br />
InitializeComponent();</p>
<p>frm8 = new Form8();<br />
frm9 = new Form9();</p>
<p>frm8.frm7 = this;<br />
frm9.frm7 = this;</p>
<p>}</p>
<p>public OleDbConnection bag = new OleDbConnection(&quot;Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=data.mdb&quot;);<br />
public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();<br />
public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();<br />
public DataSet dtst = new DataSet();</p>
<p>public int row = 0;</p>
<p>public void göster1()<br />
{<br />
bag.Open();<br />
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(&quot;select * From kitapbil&quot;, bag);<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;kitapbil&quot;);<br />
dataGridView1.DataSource = dtst.Tables[&quot;kitapbil&quot;];<br />
adtr.Dispose();<br />
bag.Close();<br />
}</p>
<p>public void combo1()<br />
{<br />
int durum;<br />
bag.Open();<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;Select Dolap_Ab,Kategorisi from kitapbil&quot;;<br />
OleDbDataReader oku;<br />
oku = kmt.ExecuteReader();<br />
while (oku.Read())<br />
{<br />
durum = frm8.comboBox1.FindString(oku[0].ToString());<br />
if (durum == -1) frm8.comboBox1.Items.Add(oku[0].ToString());<br />
durum = frm8.comboBox2.FindString(oku[1].ToString());<br />
if (durum == -1) frm8.comboBox2.Items.Add(oku[1].ToString());<br />
}<br />
bag.Close();<br />
oku.Dispose();<br />
}</p>
<p>private void Form7_Load(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
göster1();<br />
dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;<br />
dataGridView1.EditMode = DataGridViewEditMode.EditProgrammatically;<br />
dataGridView1.Columns[0].HeaderText = &quot;Barkod No&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[1].HeaderText = &quot;Kitap Adı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[2].HeaderText = &quot;Demirbaş No&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[3].HeaderText = &quot;Dolap Adı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[4].HeaderText = &quot;Yayın Evi&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[5].HeaderText = &quot;Yazar1&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[6].HeaderText = &quot;Yazar2&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[7].HeaderText = &quot;Yazar3&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[8].HeaderText = &quot;Stok Sayısı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[9].HeaderText = &quot;Kategorisi&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[10].HeaderText = &quot;Basım Tarihi&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[11].HeaderText = &quot;Sayfa Sayısı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[12].HeaderText = &quot;Cilt No&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[13].HeaderText = &quot;Baskısı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[14].HeaderText = &quot;ISBN Numarası&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[15].HeaderText = &quot;Fiyatı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[16].HeaderText = &quot;Anahtar Sözcük&quot;;</p>
<p>}</p>
<p>private void button5_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
dtst.Tables[&quot;kitapbil&quot;].Clear();<br />
this.Close();<br />
}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm8.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void button3_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{</p>
<p>frm9.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
string silinecek;<br />
try<br />
{<br />
int row = 0;<br />
for (row = 0; row &lt;= dataGridView1.Rows.Count; row++)<br />
{</p>
<p>if (dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[1].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[2].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[3].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[4].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[5].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[6].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[7].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[8].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[9].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[10].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[11].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[12].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[13].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[14].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[15].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[16].Selected == true)<br />
{<br />
break;</p>
<p>}<br />
}<br />
silinecek = dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Value.ToString();</p>
<p>DialogResult cevap;<br />
cevap = MessageBox.Show(&quot;Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz&quot;, &quot;Uyarı&quot;, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);<br />
if (cevap == DialogResult.Yes)<br />
{<br />
bag.Open();<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;DELETE from kitapbil WHERE Barkod_No ='&quot; + silinecek + &quot;'&quot;;<br />
kmt.ExecuteNonQuery();<br />
kmt.Dispose();<br />
bag.Close();<br />
dtst.Tables[&quot;kitapbil&quot;].Clear();<br />
göster1();<br />
}<br />
}<br />
catch<br />
{ ;}<br />
}</p>
<p>private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(&quot;select * From kitapbil&quot;, bag);<br />
if (textBox1.Text == &quot;&quot;)<br />
{<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;Select * from kitapbil&quot;;<br />
adtr.SelectCommand = kmt;<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;kitapbil&quot;);<br />
}<br />
if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)<br />
{<br />
bag.Open();<br />
}<br />
adtr.SelectCommand.CommandText = &quot; Select * From kitapbil&quot; +<br />
&quot; where(Barkod_No like '%&quot; + textBox1.Text + &quot;%' )&quot;;<br />
dtst.Tables[&quot;kitapbil&quot;].Clear();<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;kitapbil&quot;);<br />
bag.Close();<br />
}</p>
<p>private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(&quot;select * From kitapbil&quot;, bag);<br />
if (textBox2.Text == &quot;&quot;)<br />
{<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;Select * from kitapbil&quot;;<br />
adtr.SelectCommand = kmt;<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;kitapbil&quot;);<br />
}<br />
if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)<br />
{<br />
bag.Open();<br />
}<br />
adtr.SelectCommand.CommandText = &quot; Select * From kitapbil&quot; +<br />
&quot; where(Kitap_Adi like '%&quot; + textBox2.Text + &quot;%' )&quot;;<br />
dtst.Tables[&quot;kitapbil&quot;].Clear();<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;kitapbil&quot;);<br />
bag.Close();<br />
}</p>
<p>private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)<br />
{<br />
frm9.textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();<br />
frm9.textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();<br />
frm9.textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();<br />
frm9.textBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();<br />
frm9.textBox5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();<br />
frm9.textBox6.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();<br />
frm9.textBox7.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();<br />
frm9.textBox8.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();<br />
frm9.textBox9.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();<br />
frm9.textBox10.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[11].Value.ToString();<br />
frm9.textBox11.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[12].Value.ToString();<br />
frm9.textBox12.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[13].Value.ToString();<br />
frm9.textBox13.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[14].Value.ToString();<br />
frm9.textBox14.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[15].Value.ToString();<br />
frm9.textBox15.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[16].Value.ToString();<br />
}<br />
}<br />
}</p>
<p>
FORM8 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
using System;<br />
using System.Collections.Generic;<br />
using System.ComponentModel;<br />
using System.Data;<br />
using System.Drawing;<br />
using System.Linq;<br />
using System.Text;<br />
using System.Windows.Forms;</p>
<p>namespace Ayca_Kahraman<br />
{<br />
public partial class Form8 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form4 frm4;<br />
public Form5 frm5;<br />
public Form6 frm6;<br />
public Form7 frm7;<br />
public Form9 frm9;<br />
public Form10 frm10;<br />
public Form11 frm11;<br />
public Form12 frm12;<br />
public Form8()<br />
{<br />
InitializeComponent();</p>
<p>}</p>
<p>private void Form8_Load(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm7.combo1();<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
label19.Text = &quot;&quot;;<br />
this.Close();<br />
}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
label19.Text = textBox2.Text;<br />
if (textBox2.Text != &quot;&quot;)<br />
{<br />
frm7.bag.Open();<br />
frm7.kmt.Connection = frm7.bag;<br />
frm7.kmt.CommandText = &quot;INSERT INTO kitapbil(Barkod_No,Kitap_Adi,Demirbas,Dolap_Ab,Yayinevi,Yazara,Yazarb,Yazarc,Stok_Sayisi,Kategorisi,Basim_Tarihi,Sayfa_Say,Cilt,Baskisi,Sbn_Num,Fiyati,Anahtar_Söz) VALUES ('&quot; + textBox1.Text + &quot;','&quot; + textBox2.Text + &quot;','&quot; + textBox3.Text + &quot;','&quot; + comboBox1.Text + &quot;','&quot; + textBox4.Text + &quot;','&quot; + textBox5.Text + &quot;','&quot; + textBox6.Text + &quot;','&quot; + textBox7.Text + &quot;','&quot; + textBox8.Text + &quot;','&quot; + comboBox2.Text + &quot;','&quot; + textBox9.Text + &quot;','&quot; + textBox10.Text + &quot;','&quot; + textBox11.Text + &quot;','&quot; + textBox12.Text + &quot;','&quot; + textBox13.Text + &quot;','&quot; + textBox14.Text + &quot;','&quot; + textBox15.Text + &quot;') &quot;;<br />
frm7.kmt.ExecuteNonQuery();<br />
frm7.kmt.Dispose();<br />
frm7.bag.Close();<br />
textBox1.Clear(); textBox2.Clear(); textBox3.Clear(); textBox4.Clear(); textBox5.Clear();<br />
textBox6.Clear(); textBox7.Clear(); textBox8.Clear(); textBox9.Clear(); textBox10.Clear();<br />
textBox11.Clear(); textBox12.Clear(); textBox13.Clear(); textBox14.Clear(); textBox15.Clear();</p>
<p>for (int i = 0; i &lt; this.Controls.Count; i++)<br />
{<br />
if (this.Controls[i] is TextBox) this.Controls[i].Text = &quot;&quot;;<br />
if (this.Controls[i] is ComboBox) this.Controls[i].Text = &quot;&quot;;<br />
}<br />
frm7.dtst.Tables[&quot;kitapbil&quot;].Clear();<br />
frm7.göster1();<br />
frm7.combo1();<br />
MessageBox.Show(&quot;Kayıt işlemi tamamlandı !&quot;);</p>
<p>}<br />
}<br />
}<br />
}</p>
<p>

FORM9 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
public partial class Form9 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form4 frm4;<br />
public Form5 frm5;<br />
public Form6 frm6;<br />
public Form8 frm8;<br />
public Form7 frm7;<br />
public Form10 frm10;<br />
public Form11 frm11;<br />
public Form12 frm12;<br />
public Form9()<br />
{<br />
InitializeComponent();</p>
<p>}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
try<br />
{<br />
frm7.bag.Open();<br />
frm7.kmt.Connection = frm7.bag;<br />
frm7.kmt.CommandText = &quot;UPDATE kitapbil SET Barkod_No='&quot; + textBox1.Text + &quot;',Kitap_Adi='&quot; + textBox2.Text + &quot;',Demirbas='&quot; + textBox3.Text + &quot;',Yayinevi='&quot; + textBox4.Text + &quot;',Yazara='&quot; + textBox5.Text + &quot;',Yazarb='&quot; + textBox6.Text + &quot;',Yazarc='&quot; + textBox7.Text + &quot;',Stok_Sayisi='&quot; + textBox8.Text + &quot;',Basim_Tarihi='&quot; + textBox9.Text + &quot;',Sayfa_Say='&quot; + textBox10.Text + &quot;',Cilt='&quot; + textBox11.Text + &quot;',Baskisi='&quot; + textBox12.Text + &quot;',Sbn_Num='&quot; + textBox13.Text + &quot;',Fiyati='&quot; + textBox14.Text + &quot;',Anahtar_Söz='&quot; + textBox15.Text + &quot;' WHERE Barkod_No='&quot; + frm7.dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + &quot;'&quot;;<br />
frm7.kmt.ExecuteNonQuery();<br />
frm7.kmt.Dispose();<br />
frm7.bag.Close();<br />
frm7.dtst.Tables[&quot;kitapbil&quot;].Clear();<br />
frm7.göster1();<br />
this.Close();<br />
}<br />
catch<br />
{<br />
;<br />
}<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
this.Close();<br />
}<br />
}<br />

FORM10 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
using System;<br />
using System.Collections.Generic;<br />
using System.ComponentModel;<br />
using System.Data;<br />
using System.Data.OleDb;<br />
using System.Drawing;<br />
using System.Linq;<br />
using System.Text;<br />
using System.Windows.Forms;</p>
<p>namespace Ayca_Kahraman<br />
{<br />
public partial class Form10 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form4 frm4;<br />
public Form5 frm5;<br />
public Form6 frm6;<br />
public Form8 frm8;<br />
public Form9 frm9;<br />
public Form7 frm7;<br />
public Form11 frm11;<br />
public Form12 frm12;<br />
public Form10()<br />
{<br />
InitializeComponent();</p>
<p>frm11 = new Form11();<br />
frm12 = new Form12();</p>
<p>frm11.frm10 = this;<br />
frm12.frm10 = this;<br />
}</p>
<p>public OleDbConnection bag = new OleDbConnection(&quot;Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=data.mdb&quot;);<br />
public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();<br />
public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();<br />
public DataSet dtst = new DataSet();</p>
<p>public int row = 0;</p>
<p>public void göster2()<br />
{<br />
bag.Open();<br />
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(&quot;select * From okuyucubil&quot;, bag);<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;okuyucubil&quot;);<br />
dataGridView1.DataSource = dtst.Tables[&quot;okuyucubil&quot;];<br />
adtr.Dispose();<br />
bag.Close();<br />
}</p>
<p>public void combo2()<br />
{<br />
int durum;<br />
bag.Open();<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;Select Snf,Dogm_Yeri from okuyucubil&quot;;<br />
OleDbDataReader oku;<br />
oku = kmt.ExecuteReader();<br />
while (oku.Read())<br />
{<br />
durum = frm11.comboBox1.FindString(oku[0].ToString());<br />
if (durum == -1) frm11.comboBox1.Items.Add(oku[0].ToString());<br />
durum = frm11.comboBox2.FindString(oku[1].ToString());<br />
if (durum == -1) frm11.comboBox2.Items.Add(oku[1].ToString());<br />
}<br />
bag.Close();<br />
oku.Dispose();<br />
}</p>
<p>private void Form10_Load(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
göster2();<br />
dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;<br />
dataGridView1.EditMode = DataGridViewEditMode.EditProgrammatically;<br />
dataGridView1.Columns[0].HeaderText = &quot;TC Kimlik No&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[1].HeaderText = &quot;Adı Soyadı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[2].HeaderText = &quot;Sınıfı&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[3].HeaderText = &quot;Okul No&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[4].HeaderText = &quot;Doğum Yeri&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[5].HeaderText = &quot;Doğum Tarihi&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[6].HeaderText = &quot;Cinsiyet&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[7].HeaderText = &quot;Adres&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[8].HeaderText = &quot;Ev Telefonu&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[9].HeaderText = &quot;Cep Telefonu&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[10].HeaderText = &quot;E-Mail&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[11].HeaderText = &quot;Üyeliğiniz Varmı?&quot;;<br />
dataGridView1.Columns[12].HeaderText = &quot;Üyelik Başlangış Tarihiniz&quot;;<br />
}</p>
<p>private void button5_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
dtst.Tables[&quot;okuyucubil&quot;].Clear();<br />
this.Close();<br />
}</p>
<p>private void button3_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{</p>
<p>frm12.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
string silinecek;<br />
try<br />
{<br />
int row = 0;<br />
for (row = 0; row &lt;= dataGridView1.Rows.Count; row++)<br />
{</p>
<p>if (dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[1].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[2].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[3].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[4].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[5].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[6].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[7].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[8].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[9].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[10].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[11].Selected == true || dataGridView1.Rows[row].Cells[12].Selected == true)<br />
{<br />
break;</p>
<p>}<br />
}<br />
silinecek = dataGridView1.Rows[row].Cells[0].Value.ToString();</p>
<p>DialogResult cevap;<br />
cevap = MessageBox.Show(&quot;Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz&quot;, &quot;Uyarı&quot;, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);<br />
if (cevap == DialogResult.Yes)<br />
{<br />
bag.Open();<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;DELETE from okuyucubil WHERE Tc_No='&quot; + silinecek + &quot;'&quot;;<br />
kmt.ExecuteNonQuery();<br />
kmt.Dispose();<br />
bag.Close();<br />
dtst.Tables[&quot;okuyucubil&quot;].Clear();<br />
göster2();<br />
}<br />
}<br />
catch<br />
{ ;}<br />
}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm11.ShowDialog();<br />
}</p>
<p>private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(&quot;select * From okuyucubil&quot;, bag);<br />
if (textBox1.Text == &quot;&quot;)<br />
{<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;Select * from okuyucubil&quot;;<br />
adtr.SelectCommand = kmt;<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;okuyucubil&quot;);<br />
}<br />
if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)<br />
{<br />
bag.Open();<br />
}<br />
adtr.SelectCommand.CommandText = &quot; Select * From okuyucubil&quot; +<br />
&quot; where(Adi_Syd like '%&quot; + textBox1.Text + &quot;%' )&quot;;<br />
dtst.Tables[&quot;okuyucubil&quot;].Clear();<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;okuyucubil&quot;);<br />
bag.Close();<br />
}</p>
<p>private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(&quot;select * From okuyucubil&quot;, bag);<br />
if (textBox2.Text == &quot;&quot;)<br />
{<br />
kmt.Connection = bag;<br />
kmt.CommandText = &quot;Select * from okuyucubil&quot;;<br />
adtr.SelectCommand = kmt;<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;okuyucubil&quot;);<br />
}<br />
if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)<br />
{<br />
bag.Open();<br />
}<br />
adtr.SelectCommand.CommandText = &quot; Select * From okuyucubil&quot; +<br />
&quot; where(Dogm_Yeri like '%&quot; + textBox2.Text + &quot;%' )&quot;;<br />
dtst.Tables[&quot;okuyucubil&quot;].Clear();<br />
adtr.Fill(dtst, &quot;okuyucubil&quot;);<br />
bag.Close();<br />
}</p>
<p>private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)<br />
{<br />
frm12.textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();<br />
frm12.textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();<br />
frm12.textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();<br />
frm12.textBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();<br />
frm12.textBox5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();<br />
frm12.textBox6.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();<br />
frm12.textBox7.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();<br />
frm12.textBox8.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();<br />
frm12.textBox9.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();<br />
frm12.textBox10.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[11].Value.ToString();<br />
frm12.textBox11.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[12].Value.ToString();<br />
}<br />
}<br />
}</p>
<p>

FORM11 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
using System;<br />
using System.Collections.Generic;<br />
using System.ComponentModel;<br />
using System.Data;<br />
using System.Drawing;<br />
using System.Linq;<br />
using System.Text;<br />
using System.Windows.Forms;</p>
<p>namespace Ayca_Kahraman<br />
{<br />
public partial class Form11 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form4 frm4;<br />
public Form5 frm5;<br />
public Form6 frm6;<br />
public Form8 frm8;<br />
public Form9 frm9;<br />
public Form10 frm10;<br />
public Form7 frm7;<br />
public Form12 frm12;<br />
public Form11()<br />
{<br />
InitializeComponent();</p>
<p>}</p>
<p>private void Form11_Load(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
frm10.combo2();<br />
}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
if (textBox1.Text != &quot;&quot;)<br />
{<br />
frm10.bag.Open();<br />
frm10.kmt.Connection = frm10.bag;<br />
frm10.kmt.CommandText = &quot;INSERT INTO okuyucubil(Tc_No,Adi_Syd,Snf,Okulno,Dogm_Yeri,Dogm_Trh,Cnsyt,Adres,Ev_Tel,Cep_Tel,E_Mail,Üyelik_Var,Üyelk_Tar) VALUES ('&quot; + textBox1.Text + &quot;','&quot; + textBox2.Text + &quot;','&quot; + comboBox1.Text + &quot;','&quot; + textBox3.Text + &quot;','&quot; + comboBox2.Text + &quot;','&quot; + textBox4.Text + &quot;','&quot; + textBox5.Text + &quot;','&quot; + textBox6.Text + &quot;','&quot; + textBox7.Text + &quot;','&quot; + textBox8.Text + &quot;','&quot; + textBox9.Text + &quot;','&quot; + textBox10.Text + &quot;','&quot; + textBox11.Text + &quot;') &quot;;<br />
frm10.kmt.ExecuteNonQuery();<br />
frm10.kmt.Dispose();<br />
frm10.bag.Close();<br />
textBox1.Clear(); textBox2.Clear(); textBox3.Clear(); textBox4.Clear();<br />
textBox5.Clear(); textBox6.Clear(); textBox7.Clear(); textBox8.Clear();<br />
textBox9.Clear(); textBox10.Clear(); textBox11.Clear();</p>
<p>for (int i = 0; i &lt; this.Controls.Count; i++)<br />
{<br />
if (this.Controls[i] is TextBox) this.Controls[i].Text = &quot;&quot;;<br />
if (this.Controls[i] is ComboBox) this.Controls[i].Text = &quot;&quot;;<br />
}<br />
frm10.dtst.Tables[&quot;okuyucubil&quot;].Clear();<br />
frm10.göster2();<br />
frm10.combo2();<br />
MessageBox.Show(&quot;Kayıt işlemi tamamlandı !&quot;);</p>
<p>}<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
this.Close();<br />
}<br />
}<br />
}</p>
<p>

FORM12 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
public partial class Form12 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form4 frm4;<br />
public Form5 frm5;<br />
public Form6 frm6;<br />
public Form7 frm7;<br />
public Form8 frm8;<br />
public Form9 frm9;<br />
public Form10 frm10;<br />
public Form11 frm11;<br />
public Form12()<br />
{<br />
InitializeComponent();<br />
}</p>
<p>private void button2_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
this.Close();<br />
}</p>
<p>private void button1_Click(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
try<br />
{<br />
frm10.bag.Open();<br />
frm10.kmt.Connection = frm10.bag;<br />
frm10.kmt.CommandText = &quot;UPDATE okuyucubil SET Tc_No='&quot; + textBox1.Text + &quot;',Adi_Syd='&quot; + textBox2.Text + &quot;',Snf='&quot; + comboBox1.Text + &quot;',Okulno='&quot; + textBox3.Text + &quot;',Dogm_Yeri='&quot; + comboBox2.Text + &quot;',Dogm_Trh='&quot; + textBox4.Text + &quot;',Cnsyt='&quot; + textBox5.Text + &quot;',Adres='&quot; + textBox6.Text + &quot;',Ev_Tel='&quot; + textBox7.Text + &quot;',Cep_Tel='&quot; + textBox8.Text + &quot;',E_Mail='&quot; + textBox9.Text + &quot;',Üyelik_Var='&quot; + textBox10.Text + &quot;',Üyelk_Tar='&quot; + textBox11.Text + &quot;' WHERE Üye_Adi='&quot; + frm10.dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + &quot;'&quot;;<br />
frm10.kmt.ExecuteNonQuery();<br />
frm10.kmt.Dispose();<br />
frm10.bag.Close();<br />
frm10.dtst.Tables[&quot;okuyucubil&quot;].Clear();<br />
frm10.göster2();<br />
this.Close();<br />
}<br />
catch<br />
{<br />
;<br />
}<br />
}<br />
}<br />

FORM13 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
public partial class Form14 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form14()<br />
{<br />
InitializeComponent();<br />
}</p>
<p>private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
openFileDialog1.ShowDialog();<br />
axWindowsMediaPlayer1.URL = openFileDialog1.FileName;<br />
}<br />
}</p>
<p>

FORM14 İçerisine Yazılacak Kodlar…

<br />
public partial class Form15 : Form<br />
{<br />
public Form3 frm3;<br />
public Form15()<br />
{<br />
InitializeComponent();<br />
}</p>
<p>private void Form15_Load(object sender, EventArgs e)<br />
{<br />
webBrowser1.Navigate(&quot;www.gorselprogramlama.com&quot;);<br />
}<br />
}<br />

Projeyi İNDİR

 Rica: Sitemizin Google'da Ön Sıralarda Çıkması İçin Lütfen Alttaki Google+ Butonuna Tıklayınız , Sayfamızı Facebookta Beğeniniz veya yazıları Twitter,Facebookta paylaşınız.
Paylaş :
 1. Acill
  May 27th, 2015 at 09:21 | #1

  iyi günler programda üyeler dedigimde veri tabanındaki isimleri göstermesi gerekiyor ama tıkladıgımda hata veriyor ” ‘Microsoft.Jet.Oledb.4.0’ sağlayıcısı yerel makine kayıtlı değil. ” bu hatayı alıyorum daha önceki pc m de acmıstım programınızı bi şekilde yardımcı olurmusunuz

 2. admin
  May 27th, 2015 at 19:48 | #2

  Acill :
  Access versiyon sorunu olabilir.Eğer Access 2007 ,2010 veya 2013 kullanıyorsan access 2003 kurmalısın veya kodlarda jet yerine ace , 4.0 yerine 12.0 ve veri tabanı ismi data.accdb olmalı.Tabi veri tabanını 2007 veya 2010 veya 2013′te açıp 2007 ,2010 veya 2013 olarak kaydetmelisin.Veri tabanı bin–>debug klasöründe.

 3. Gerekli
  Oca 3rd, 2016 at 15:23 | #3

  iyi günler kullanıcı adı ve şifre isteniyor
  yardımcı olurmusunuz?

 4. admin
  Oca 5th, 2016 at 15:11 | #4

  gerekli :
  Kulanıcı adı : admin
  Şifre : admin

 5. alper
  Mar 14th, 2017 at 20:10 | #5

  internet sayfasını projeden nasıl silebiliriz

 6. admin
  Mar 16th, 2017 at 17:24 | #6

  alper :
  sln uzantılı dosyayı açıp mouse seçtikten sonra delete tuşuna bas

Yorum Sayfaları

Yorum Yazın ...

XHTML: Bu Etiketleri Kullanabilirsiniz : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>